I Sympozjum Muzealnicze zorganizowane w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.):  wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej, finansowanego z grantu Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na lata 2016-2019, odbyło się w dniach 8 i 9 czerwca 2017 roku, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego temat przewodni zawarty został w tytule seminarium: Muzeum a pamięć – forma, produkcja, miejsce. W czasie sympozjum zaprezentowało się czternastu prelegentów z ośrodków akademickich i muzeów z Krakowa, Poznania, Warszawy, Wieliczki oraz z Paryża.

Pierwszy dzień Sympozjum rozpoczęła dyskusja panelowa poświęcona roli pamięci w kontekście działalności muzeów na ziemiach dawnej rzeczypospolitej oraz instytucji zakładanych przez Polaków na emigracji. Prelegentami byli Tomasz F. de Rosset oraz Michał F. Woźniak. Następnie zespół realizujący badania prowadzone w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.)…, w składzie: Michał F. Woźniak, Tomasz de Rosset, Małgorzata Baka, Małgorzata Wawrzak, Aldona Tołysz, Ewelina Bednarz, zaprezentował dotychczasowe efekty badań. Obejmowały one zagadnienia ogólne, związane z gromadzeniem informacji o muzeach i zbiorach, ich klasyfikacją, podstawową analizą ich działalności w kontekście pamięci, a także sposobu prezentacji zebranych danych za pomocą narzędzi humanistyki cyfrowej. Ponadto zaprezentowano studia przypadków, które ilustrują wielopoziomowość i interdyscyplinarność prowadzonych badań nad dziejami polskiego muzealnictwa (muzea krajoznawcze, sylwetka Lessera Giełdzińskego) [sesje I i II].

W drugiej części sympozjum referaty swoje wygłosili Jan Piskurewicz (Od zbiorów prywatnych do publicznego muzeum. Utworzenie Muzeum Kopernika w Rzymie i jego ewolucja) z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Agnieszka Kluczewska-Wójcik („Istnienie narodu jest codziennie ponawianym wyborem”. Muzea przemysłu i sztuk dekoracyjnych jako miejsce formowania dyskursu tożsamościowego) z Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata oraz Michał Mencfel, (Arystokratyczna pamięć: galerie Atanazego Raczyńskiego) z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza [sesja III].

Drugi dzień Sympozjum rozpoczęły prelekcje Magdaleny Piotrowskiej, (Wymiar ideologicznych polskich kolekcji sztuki wschodnioazjatykiej przed 1918 rokiem) oraz Agnieszki Wajroch (Przyszłość z przeszłości. Inicjatywy muzealne abp. Floriana Stablewskiego i abp. Edwarda Likowskiego) z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Anny Kornelii Jędrzejewskiej (Zbiory form piernikarskich w Toruniu od XVII wieku do 1926 roku, w świetle inwentarza Stanisława Dąbrowskiego), Muzeum Okręgowe w Toruniu [sesja IV]. Następnie referaty wygłosiły Anna Kroplewska-Gajewska (Kolekcja Muzeum Towarzystwa Naukowego w Toruniu) z Muzeum Okręgowego w Toruniu, Katarzyna Gieszczyńska-Nowacka („Pamięć w obrazach, obrazy w pamięci”) z Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz Kamila Kłudkiewicz (Muzeum im. Mielżyńskich versus Kaiser-Friedrich Museum w Poznaniu. Strategie pamięci polskiego i niemieckiego muzeum sztuki na początku XX wieku) z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [sesja V].

Sesje popołudniowe obejmowały wystąpienia Doroty Gorzelany (Ekspozycja a koncepcja kolekcjonerska. Casus Muzeum Książąt Czartoryskich) z Muzeum Narodowego w Krakowie, Barbara Konwerska („Geneza i rozwój zorganizowanej turystyki w wielickiej kopalni soli (1774-1918)”), z Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, Mariola Kazimierczak (Pamięć o «muzeum» archeologicznym Michała Tyszkiewicza w Rzymie) z Musées nationaux de Malmaison oraz Grzegorz Bąbiak (Dlaczego w Warszawie nie było muzeum sztuk pięknych w XIX w?) z Uniwersytetu Warszawskiego [sesje VI i VII].

Każda z sesji sympozjum obejmowała wystąpienia prelegentów oraz czas na dyskusję. Zaprezentowane wystąpienia dotyczyły zarówno postaci, które inicjowały działalność muzeów i galerii, ale także studia przypadków wybranych instytucji lub wybranego momentu z ich historii (najczęściej pierwszych lat funkcjonowania), które wypłynęły na dalsze kierunki działalności na polu muzeologii. Nie zabrakło również wypowiedzi wskazujących na narodowy i wielonarodowy aspekt działalności muzeów oraz wielokulturową pamięć, która im towarzyszyła. Jednym z efektów I Sympozjum Naukowego Muzeum a pamięć – forma, produkcja, miejsce jest publikacja o tym samym tytule (w przygotowaniu), której druk przewidziano na pierwsza połowę 2018 roku.

[ato]


 

Dodaj komentarz