Załącznik internetowy do publikacji

Muzeologia cyfrowa. Muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki
red. Małgorzata Baka
Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020
ss. 230 | ISBN:  978-83-231-4426-7 | DOI:

*Słownik ma charakter otwarty i jest stale aktualizowany na podstawie
dostępnej literatury tematu oraz aktualnych aktów prawnych.

Brakuje hasła? – napisz w komentarzu!

AKCESJA

ANALIZA DANYCH CYFROWYCH

Analiza danych cyfrowych polega na wyznaczaniu istotnych parametrów liczbowych na podstawie analizowanych danych bez ich modyfikacji (przykładowo: na podstawie zdjęcia można policzyć pole powierzchni, jakie zajmują złocenia, lub wyznaczyć, ile jest interesujących obiektów).

ANIMACJA

API

ang. Application Programming Interface
Interfejs programowania aplikacji. Otwarty interfejs pozwalający tworzyć rozwiązania oparte na istniejących usługach, integrować różne systemy oraz tworzyć rozszerzenia. Wykorzystywany przez aplikacje lub systemy komputerowe w celu uzyskania dostępu do rożnego rodzaju funkcji i programów firm zewnętrznych.

APLIKACJA CYFROWA / APLIKACJA WEBOWA

Element oprogramowania użytkowego; program wykonujący konkretne zadania, wyposażony w interfejs użytkownika (zarówno program instalowany na urządzeniu użytkownika takim jak np. komputer, tablet czy telefon komórkowy, jak i program pracujący na serwerze internetowym, dostępny przez przeglądarkę WWW.

APLIKACJA MOBILNA

ARCHIWIZACJA

ARCHIWUM

Plik otrzymany w wyniku kompresji danych.

ARCHIWUM WEBU

ATHENA

ATRYBUCJA

AUTORYZACJA

Przydzielenie osobie fizycznej lub prawnej, uprawnień w systemie teleinformatycznym po jej pozytywnym uwierzytelnieniu lub potwierdzenie woli realizacji czynności w postaci elektronicznej przez uwierzytelnionego użytkownika za pomocą dodatkowych danych [za: art. 3.27. Dz.U. z 17.02.2005 o o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; tj. z 2021 poz. 670].

AVICOM

BAZA DANYCH

Zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości.

BAJT

Ciąg ośmiu bitów. Umożliwia zapisanie znaku, np. litery alfabetu, cyfry.

BIBLIOTEKA CYFROWA

BIG DATA

BIOS

System podstawowych procedur wejścia/wyjścia. Program zapisany w pamięci ROM każdego komputera. Testuje sprzęt po jego włączeniu, uruchamia system operacyjny [zob.], kontroluje transfer danych pomiędzy komponentami takimi jak dysk twardy, procesor, czy napęd CD-ROM.

BIT

Najmniejsza jednostka informacji w komputerze przyjmująca wartość 0 lub 1.

BLOG

British Museum Metadata Thesaurus

British Museum Object Names Thesaurus

Centrum Kompetencji ds. digitalizacji

Instytucja powołana przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu do realizacji zadań w zakresie wdrażania zmian technologicznych dotyczących digitalizacji i przechowywania danych cyfrowych, koordynacji gromadzenia i przechowywania zasobów cyfrowych, edukacji kadr instytucji kultury prowadzących digitalizację, udostępniania obiektów zdigitalizowanych oraz promocji zasobów cyfrowych.

Funkcje Centrów Kompetencji pełnią: Narodowe Archiwum Cyfrowe w zakresie digitalizacji obiektów muzealnych, Biblioteka Narodowa w zakresie digitalizacji zbiorów bibliotecznych, Narodowy Instytut Audiowizualny w zakresie digitalizacji obiektów audiowizualnych oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa dla digitalizacji zabytków.

CD-ROM

CDWA

ang. Categories for theDescription of Works of Art

CDWA Lite

CHIN

ang. Canadian Heritage Information Network

CHMURA OBLICZENIOWA

Model przetwarzania oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez zewnętrzne organizacje; usługa (dająca wartość dodaną użytkownikowi) oferowana przez dane oprogramowanie (oraz konieczną infrastrukturę); eliminacja konieczności zakupu licencji czy konieczności instalowania i administracji oprogramowaniem. Konsument płaci za użytkowanie określonej usługi, np. za możliwość korzystania z arkusza kalkulacyjnego. Nie musi dokonywać zakupu sprzętu ani oprogramowania.

CIDOC

ang. CIDOC CRM; Building semantic bridges between museums, libraries and archives: The CIDOC Conceptual Reference Model

CIDOC CRM

Citavi

CMS

zob. SYSTEM ZARZĄDZANIA KOLOREM

CMYK

Zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich stosowanych powszechnie w druku wielobarwnym w poligrafii i metodach pokrewnych: C – cyjan (ang. cyan), M – magenta (ang. magenta), Y – żółty (ang. yellow), K- czarny (ang. black lub key colour).

Na zestaw tych kolorów mówi się również barwy procesowe lub kolory triadowe. CMYK to jednocześnie jedna z przestrzeni barw w pracy z grafiką komputerową

Collection Trust

CREATIVE COMMONS

CROWDSOURCING

CSS

Kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets). Język służący do opisu formy prezentacji (wyświetlania) stron WWW. Arkusz stylów CSS to lista dyrektyw (tzw. reguł) ustalających w jaki sposób ma zostać wyświetlana przez przeglądarkę internetową zawartość wybranego elementu (lub elementów) (X)HTML lub XML. Można w ten sposób opisać wszystkie pojęcia odpowiedzialne za prezentację elementów dokumentów internetowych, takie jak rodzina czcionek, kolor tekstu, marginesy, odstęp międzywierszowy lub nawet pozycja danego elementu względem innych elementów bądź okna przeglądarki. Wykorzystanie arkuszy stylów daje znacznie większe możliwości pozycjonowania elementów na stronie, niż oferuje sam (X)HTML. CSS został stworzony w celu odseparowania struktury dokumentu od formy jego prezentacji.

Curatescape

CYBER-

CYBERMUZEUM

CYBERMUZEOLOGIA

CYBERPRZESTRZEŃ

Iluzja/odwzorowanie świata rzeczywistego stworzona za pomocą narzędzi teleinformatycznych. Ułatwia wymianę, gromadzenie i udostępnianie informacji za pośrednictwem komputerów oraz komunikację między człowiekiem i komputerem. Do łączenia komputerów służy najczęściej Internet. Cyberprzestrzeń jest także określana jako nowego typu przestrzeń społeczna, w której spotykają się internauci.

CYFROWE DZIEDZICTWO KULTUROWE

CZYTANIE BLISKIE

ang. close reading

CZYTANIE ZDYSTANSOWANE

ang. distant reading

DAM

DCMES

DCMET

ang. Dublin Core Metadata Initiative Element Set

DCMI

ang. Dublin Core Metadata Initiative

DEPOZYT

ang. Dublin Core Metadata Initiative

DigiMuz

DIGITALIS / DOKUMENT CYFROWY

Dokumenty cyfrowe (digitalisy) tworzy się drogą skanowania lub fotografowania obiektów dwuwymiarowych […] lub komputerowego przekształcania dźwięku i/lub obrazu z postaci analogowej do cyfrowej. 

DIGITALIZACJA

Digitalizację w sensie węższym rozumiemy jako pozyskanie cyfrowego, jak najbardziej wiernego, odwzorowania obiektu i opisujących metadanych relacyjnych zawierających szczegóły strony technicznej procesu (nazywane dla odróżnienia od metadanych opisowych paradanymi).

Definicja szersza obejmuje nie tylko pozyskanie cyfrowego wizerunku i metadanych technicznych, ale także wytworzenie metadanych opisowych oraz różne działania związane m.in. z gromadzeniem, strukturyzowaniem, przetwarzaniem, zarządzaniem, archiwizowaniem, ochroną, wymianą i wykorzystaniem tych danych, czyli odnosi się do kompleksowo potraktowanego procesu digitalizacji.

Digitalizacja (cyfryzacja) – proces przekształcania informacji utrwalonej w formie analogowej na postać cyfrową.

Wysoka jakość dokumentacji stanowi wsparcie dla obecnych i przyszłych działań konserwatorskich przy obiekcie (cel konserwatorski) i umożliwia pozyskiwanie danych dotyczących tych obiektów bez konieczności fizycznego kontaktu osoby oglądającej z obiektem (co ma znaczenie konserwatorskie w przypadku obiektów nietrwałych wymagających specyficznych warunków przechowywania).

Umożliwia także jak najszersze udostępnianie tych obiektów za pośrednictwem Internetu (cel popularyzacyjny).

Źródło: Zalecenia dotyczące planowania i realizacji projektów digitalizacyjnych w muzealnictwie, praca zbiorowa zespołu ekspertów powołanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa: NIMOZ, 2011: https://nimoz.pl/files/publications/54/Zalecenia_planowanie_i_realizacja_projektow_digitalizacyjnych_NIMOZ_2011.pdf

DIGITALIZACJA 2D

Przetworzenie rzeczywistego obiektu w jego wizerunek cyfrowy zapisany w postaci dwuwymiarowej (najpowszechniejsze zastosowanie to akwizycja zdjęć aparatami cyfrowymi lub skanowanie skanerami płaskimi).

DIGITALIZACJA 3D

Przetworzenie rzeczywistego obiektu w jego wizerunek cyfrowy zapisany w postaci trójwymiarowej (najpowszechniejsze zastosowanie to skanowanie 3D, pozwalające na uzyskanie współrzędnych (x, y, z) powierzchni rzeczywistego obiektu w kartezjańskim układzie współrzędnych).

DIGITALIZACJA ODDOLNA

Digitizing Contemporary Art (DCA)

Digizaurus

dLibra

dMuseion

DOKUMENT ELEKTRONICZNY

Dokument stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych [za: art 3.2. Dz.U. z 17.02.2005 o o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; tj z 2021 poz. 670].

DOMENA

DOMENA PUBLICZNA

ang. public domain. Twórczość, z której można korzystać bez ograniczeń wynikających z uprawnień, które mają posiadacze autorskich praw majątkowych, gdyż prawa te wygasły lub twórczość ta nigdy nie była lub nie jest przedmiotem prawa autorskiego.

DOŚWIADCZEBUA UŻYTKOWNIKÓW

ang. User experience (UX)

DPI

ang. dots per inch
Punkty na cal; miara rozdzielczości plików graficznych.

DRUPAL

System zarządzania treścią i framework (ang. CMF content management framework) napisany w języku PHP i rozpowszechniany na licencji GNU General Public License. Wyposażony jest w funkcje, które oferują między innymi obsługę blogów, środowiska przeznaczone do wspólnej pracy nad projektem, fora, biuletyny, galerie grafik/zdjęć, możliwość wysyłania i pobierania plików, a także rozbudowane API umożliwiające tworzenie zaawansowanych rozwiązań.

DYSTORSJA

Wada optyczna układu optycznego polegająca na różnym powiększeniu obrazu w zależności od jego odległości od osi optycznej instrumentu. Jeżeli zmienia się ogniskową obiektywu lub okularu instrumentu, to im dalej od osi optycznej (środka obrazu), tym wyraźniej mogą powstawać zniekształcenia obrazu, co szczególnie rażące może być na brzegu pola widzenia. W zależności od kształtu zniekształcenia wyróżnia się dystorsję beczkową i poduszkową, w których prostokąt zmienia kształt w beczkę albo w poduszkę.

EDYCJA

Działanie, w którym możliwe jest modyfikowanie danych. Edytować
można właściwie wszystkie dane znajdujące się na dysku twardym komputera.

FORMULARZ ELEKTRONICZNY

Oprogramowanie służące do przygotowania i wygenerowania dokumentu elektronicznego zgodnego z odpowiadającym mu wzorem dokumentu elektronicznego, mogące stanowić część usługi udostępnionej w systemie teleinformatycznym [za: art. 3.25. Dz.U. z 17.02.2005 o o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; tj. z 2021 poz. 670].

ICC

Profil ICC to inaczej zbiór danych, które charakteryzują kolor wejścia albo wyjścia urządzenia, zgodnie z normami ogłoszone przez International Color Consortium. Profili ICC używa się do kontroli procesu zachowania koloru przy przenoszeniu ich pomiędzy różnymi mediami.

INFORMATYCZNY NOŚNIK DANYCH

Materiał lub urządzenie służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej [za: art 3.1. Dz.U. z 17.02.2005 o o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; tj z 2021 poz. 670]

INTERFEJS

Układ elektryczny, elektroniczny lub optyczny, z oprogramowaniem lub bez oprogramowania, umożliwiający łączenie, współpracę i wymianę sygnałów o określonej postaci pomiędzy urządzeniami połączonymi za jego pośrednictwem zgodnie z odpowiednią specyfikacją techniczną [za: art. 2.10.Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800, t.j. Dz.U.2021 poz. 576].

INTERFEJS PROGRAMU APLIKACYJNEGO

Oprogramowanie umożliwiające łączenie, współpracę, wymianę informacji pomiędzy aplikacjami dostarczanymi przez nadawców lub dostawców usług a urządzeniami telewizji cyfrowej służącymi do przekazywania cyfrowych sygnałów umożliwiających świadczenie usług telewizyjnych lub radiowych [za: art. 2.11.Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800, t.j. Dz.U.2021 poz. 576].

INTERNATIONAL COLOR CONSORTIUM

Organizacja normująca zagadnienia związane z odwzorowaniem kolorystycznym obrazu, założona w 1993 roku, mająca na celu wspieranie użytkowania i wdrażania systemów zarządzania kolorem o otwartym źródle i dokumentacji. Strona internetowa ICC>

INTEROPERACYJNOŚĆ

Zdolność różnych podmiotów oraz używanych przez nie systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych do współdziałania na
rzecz osiągnięcia wzajemnie korzystnych i uzgodnionych celów, z
uwzględnieniem współdzielenia informacji i wiedzy przez wspierane przez nie procesy biznesowe realizowane za pomocą wymiany danych za pośrednictwem wykorzystywanych przez te podmioty systemów teleinformatycznych [za: art. 3.18. Dz.U. z 17.02.2005 o o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; tj. z 2021 poz. 670].

KRAJOWE RAMY INTEROPERACYJNOŚCI

Zestaw wymagań semantycznych, organizacyjnych oraz technologicznych dotyczących interoperacyjności systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych [za: art. 3.21. Dz.U. z 17.02.2005 o o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; tj. z 2021 poz. 670].

MINIMALNE WYMAGANIA DLA SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

Zespół wymagań organizacyjnych i technicznych, których spełnienie przez system teleinformatyczny używany do realizacji zadań publicznych umożliwia wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi używanymi do realizacji zadań publicznych oraz zapewnia dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą tych systemów [za: art 3.9. Dz.U. z 17.02.2005 o o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; tj. z 2021 poz. 670].

MINIMALNE WYMAGANIA DLA REJESTRÓW PUBLICZNYCH I WYMIANY INFORMACJI W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

Zespół cech informacyjnych, w tym identyfikatorów
oraz odpowiadających im charakterystyk elementów strukturalnych przekazu informacji, takich jak zawartości pola danych, służących do zapewnienia spójności prowadzenia rejestrów publicznych oraz wymiany informacji w postaci elektronicznej z podmiotami publicznymi; [za: art. 3.10. Dz.U. z 17.02.2005 o o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; tj. z 2021 poz. 670].

OPROGRAMOWANIE INTERFEJSOWE

Oprogramowanie umożliwiające łączenie i wymianę danych w komunikacji pomiędzy systemami teleinformatycznymi [za: art. 3.11. Dz.U. z 17.02.2005 o o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; tj. z 2021 poz. 670].

OPEN GLAM PRINCIPLES

PLIK

Podstawowa jednostka przechowywania informacji na nośnikach danych. Plikiem może być dowolny program, dokument, baza danych.

POŁĄCZENIE SIECI

Fizyczne i logiczne połączenie publicznych sieci telekomunikacyjnych użytkowanych przez tego samego lub różnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, celem umożliwienia użytkownikom korzystającym z usług lub sieci jednego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego komunikowania się z użytkownikami korzystającymi z usług lub sieci tego
samego lub innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego albo dostępu do usług dostarczanych przez innego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego; połączenie sieci stanowi szczególny rodzaj dostępu telekomunikacyjnego realizowanego pomiędzy operatorami [za: art.2.25. Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800, t.j. Dz.U.2021 poz. 576].

PROFIL ICC

zob. ICC

PROJEKT INFORMATYCZNY O PUBLICZNYM ZASTOSOWANIU

Określony w dokumentacji zespół czynności organizacyjnych i technicznych mających na celu zbudowanie, rozbudowanie lub unowocześnienie systemu teleinformatycznego [zob. SYSTEM TELEINFORMATYCZNY] używanego do realizacji zadań publicznych, zapewnienie utrzymania tego systemu lub opracowanie procedur realizowania zadań publicznych drogą elektroniczną [za: art 3.6. Dz.U. z 17.02.2005 o o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; tj z 2021 poz. 670]

RAM

Robocza pamięć (pamięć o dostępie swobodnym), do której komputer ładuje aktualnie używane dane, by były szybko dostępne. Gdy jest jej mało, komputer musi te dane zapisywać na dysku twardym, co spowalnia jego działanie. Przechowuje program i dane do tego programu tylko podczas zasilania komputera. Po wyłączeniu zasilania informacja znika.

REJESTR PUBLICZNY

Rejestr, ewidencja, wykaz, listę, spis albo inna forma ewidencji, służąca do realizacji zadań publicznych, prowadzona przez podmiot publiczny [za: art. 3.5. Dz.U. z 17.02.2005 o o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; tj z 2021 poz. 670].

REKORD

Zestaw danych posiadających określoną strukturę, stanowiący całość, będący elementem zbioru bazy danych; pojedynczy wpis do bazy.

RELACYJNA BAZA DANYCH

Baza danych, w której dane są przedstawione w postaci relacyjnej. Relacje wiążą ze sobą dane zawarte w tabelach.

RESPONSYWNOŚĆ
ang. Responsive Web Design (RWD)

Projektowanie stron internetowych, które jest nastawione na udostępnienie treści strony internetowej bez względu na to, na jakim urządzeniu (telefon komórkowy, tablet, stacjonarny PC itp.) jest ona przeglądana. Strona zaprojektowana wg kryteriów RWD dostosowuje wielkość własną i wyświetlanych treści w zależności od rodzaju urządzenia(wielkości ekranu), na którym jest wyświetlana.

ROZDZIELCZOŚĆ

Liczba punktów, które rozpoznaje element światłoczuły skanera i zapisuje je w pliku graficznym. Jej miarą jest DPI [zob. DPI]. Im więcej DPI, tym ostrzejszy jest obraz, wyższa jakość barw możliwych do uzyskania i lepsza jakość druku.

SEMANTYCZNA BAZA WIEDZY

Zadaniem semantycznych baz wiedzy jest  gromadzenie danych i wiedzy z różnych źródeł. Semantyczna baza wiedzy dzięki adnotacjom semantycznym jest zrozumiała dla człowieka i komputera(co pozwoli w tym projekcie na automatyczne generowanie podstron z podobną treścią zawartą w bazie danych).

SŁOWNIK

Zestaw atrybutów danego pola tabeli; wykaz haseł definiujących.

SŁOWNIK HIERARCHICZNY

STRUKTURA DANYCH

Dane w bazie danych, która ma powstać w ramach tego projektu przyjmować będzie składać się z tablic, rekordów oraz atrybutów.

SYSTEM BAZODANOWY

System zarządzania bazą danych, pozwalający na przechowywanie, dodawanie oraz edycję istniejących informacji w bazie danych za pomocą interfejsu użytkownika, zapewniający interakcje pomiędzy aplikacją użytkownika a bazą danych w celu umożliwienia dostępu do danych, złożony z komponentów.

SYSTEM TELEINFORMATYCZNY

Zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374, 695 i 875); [za: art 3.3. Dz.U. z 17.02.2005 o o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; tj z 2021 poz. 670].

SYSTEM ZARZĄDZANIA KOLOREM

ang. CMS – Color Management System
Standard systemowy, który umożliwia wierne odwzorowanie kolorystyczne danego produktu (reprodukcja kolorów). System zarządzania kolorem opiera się na profilach ICC [zob. ICC].

ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną [za: art. 2.5. Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204, t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 344.]

ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową,
i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub
transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej [za: art. 2.4. Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344.]

TABELA

Dwuwymiarowa część bazy danych składająca się z kolumn i wierszy, przechowująca rekordy.

TREŚCI WIZUALNE

Grafiki, zdjęcia, mapy wykorzystywane na portalu naukowym, w tym do podbazy ikonograficznej.

UX

zob. DOŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKÓW

UŻYTKOWNIK

  1. Każdy użytkownik portalu naukowego: Czytelnik, Autor, Redaktor, Moderator lub Administrator. 2. Osoba fizyczna korzystająca z systemów teleinformatycznych [za: art. 3.10. Dz.U. z 17.02.2005 o o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; tj. z 2021 poz. 670].

W3C

ang. World Wide Web Consortium (W3C)
Organizacja, która zajmuje się ustanawianiem standardów pisania i przesyłu stron internetowych.

WCAG

ang. Web Content Accessibility Guidelines
wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych.

WEB USABILITY

Użyteczność strony internetowej. Własność produktów decydująca o ich jakości użytkowej. Pojęcie to odnoszone jest najczęściej do interaktywnych urządzeń, aplikacji oraz stron internetowych (jako web usability).

WIZUALIZACJA DANYCH

WZÓR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO

Zbiór danych określających zestaw, sposób oznaczania oraz wymagalność elementów treści i metadanych dokumentu elektronicznego, a także mogących określać sposób zapisu danych dla wskazanych elementów oraz kolejność i sposób wyświetlania na ekranie lub drukowania poszczególnych elementów (wizualizacji) [za: art. 3.24. Dz.U. z 17.02.2005 o o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; tj. z 2021 poz. 670].

2D

3D


Print Friendly, PDF & Email