Publikacje finansowane w ramach programu Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju
Humanistyki” w latach 2016-2019


Muzeum a pamięć – forma, produkcja, miejsce
red. Tomasz de Rosset, Ewelina Bednarz Doiczmanowa, Aldona Tołysz
Warszawa [NIMOZ]: 2018
Seria: Biblioteka NIMOZ, t. 11
ISBN: 978-83-64889-31-8
ss. 240
SPIS TREŚCI | POBIERZ PDF

Publikacja zbiorowa poświęcona związkom instytucji muzealnych z kulturą pamięci, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji powstałych przed 1918 r. i konsekwencji przyjętych wówczas strategii budowania tożsamości narodowej, społecznej i kulturowej. Dzięki szerokiej tematyce spotkania w publikacji zawarte zostały zarówno teksty teoretyczne, poświęcone szerszym problemom i zagadnieniom kulturowym, jak i studia przypadku, istotne dla zrozumienia procesów budowania pamięci przez instytucje o charakterze muzealnym.


Studia o muzealnej pamięci na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej do 1918 roku
red. Tomasz F. de Rosset, Aldona Tołysz, Małgorzata Wawrzak
Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020, ss. 400  
ISBN: 978-83-231-4425-0

SPIS TREŚCI | POBIERZ PDF

Publikacja jest zbiorem studiów na temat funkcjonowania muzeum w wielorakiej kulturze pamięci na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Stanowi ona w zasadzie zaledwie otwarcie tego bardzo szerokiego obszaru badawczego, próbą sformułowania pytań, które wiele pracy i czasu wymagają jeszcze dla uzyskania definitywnych odpowiedzi. Punktem wyjścia dla zawartych w niej rozważań jest muzeum rozumiane jako instytucja publiczna opierająca swoją działalność (edukacyjną, ekspozycyjną, kommemoratywną, propagandową itd.) na prezentacji i dydaktycznym wykorzystaniu obiektów wizualnych tworzących kolekcję. Treść książki podzielona jest na cztery części poświęcone wybranym zagadnieniom, które mają tu istotne znaczenie. W pierwszej muzeum ujęte jest jako przestrzeń edukacji, w drugiej – jako obszar symbolizacji dziejów, historii narodu, rodów, kultury, a przede wszystkim sztuki, w trzeciej odnosi się do ziemi i zamieszkującego ją ludu w sensie ojczyzny/ojczyzn w aspekcie przyrody i cywilizacji, w czwartej wreszcie części poruszane są zagadnienia związane ze skomplikowanymi na ogół relacjami pomiędzy narodami zamieszkującymi dawne ziemie Rzeczpospolitej. Zamyka ją natomiast wykaz zinwentaryzowanych w czasie badań muzeów i placówek o charakterze muzealnym zlokalizowanych tu przed 1918 rokiem.


Muzeum w kulturze pamięci Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Antologia najwcześniejszych tekstów
red. Tomasz F. de Rosset, Michał F. Woźniak, Ewelina Bednarz Doiczmanowa
Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020
Tom 1. Antologia najwcześniejszych tekstów I (1766-1882) ss. 219, ISBN: 978-83-231-4424-3 -01
Tom 2. Antologia Najwcześniejszych tekstów II (1882-1917) ss. 246, ISBN: 978-83-231-4424-3 -02 
MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
POBIERZ TOM 1 | POBIERZ TOM 2

Publikacja zawiera najwcześniejsze teksty dotyczące teorii i praktyki muzealnej wytworzone na obszarze d. Rzeczpospolitej od XVIII wieku do chwili odrodzenia polskiej państwowości w roku 1918. Dotyczą one wielu aspektów muzeologii i same są bardzo zróżnicowane. Rzadko mamy do czynienia z refleksjami natury ogólnej o charakterze „czystej teorii”, częściej z projektami, opisami, interpretacjami, swego rodzaju przewodnikami i mowami okolicznościowymi dotyczącymi konkretnych placówek istniejących realnie, bądź też planowanych, wypowiedziami wyrażającymi generalne potrzeby i oczekiwania w tej dziedzinie, wreszcie aktami prawnymi (statutami muzeów). Niektóre na pozór niewiele wiążą się z problematyką muzealną, są jednak ważne w kontekście zagadnień zbiorowej pamięci, kształtowania jej przez instytucje o charakterze muzeów, kultywowania, ochrony oraz komunikacji. Ich różnorodność, wyrywkowość, czasem wręcz przypadkowość sprawia, że tworzą one coś w rodzaju popularnego w świecie staroszlacheckim gatunku literackiego silva rerum, jakby wysoce niejednorodnej kolekcji tekstów, której elementy niekoniecznie łączy bezwzględna zasada przyczyny i skutku.


Muzeologia cyfrowa. Muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki
red. Małgorzata Baka,
Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020, ss. 230
ISBN:  978-83-231-4426-7 
KSIĄŻKA INTERNETOWA | POBIERZ PDF

Publikacja jest pierwszą w języku polskim monografią na temat narzędzi cyfrowych muzealnictwa. Zawiera materiały z II Sympozjum Muzealniczego „Muzeum wobec humanistyki cyfrowej”, które odbyło się w dniach 1-2 marca 2019 roku. Publikacja zbiorowa poświęcona została problemowi relacji między metodami humanistyki cyfrowej a klasycznymi badaniami nad działalnością i historią instytucji muzealnych, zarówno w dziedzinie upowszechniania zgromadzonego przez muzea dziedzictwa materialnego i niematerialnego, jak i szeroko pojętej działalności popularyzatorskiej. Łącznie w publikacji znalazło się 10 artykułów autorów z siedmiu ośrodków naukowych i muzealnych w kraju i za granicą. Tom wzbogacony został o dwa artykuły specjalistów w dziedzinie cybermuzeologii: dr Anny Lashchenko z Wydziału Muzeologii Rosyjskiego Uniwersytetu Humanistycznego w Moskwie (Cyfrowe wymiary muzeum: definicja przedmiotu badań cybermuseologii / Digital Dimensions of the Museum: Defining Cybermuseology’s Subject of Study) i Erica Langlois, profesora z École multidisciplinaire de l’image, Université du Québec en Outaouais w Kanadzie (Cybermuseologia i jej nowe obiekty kulturowe: kontekst i studium przypadku / La cybermuséologie et ses nouveaux objets culturels : mise en contexte et étude de cas).


Print Friendly, PDF & Email