dr hab. Tomasz de Rosset, prof. UMK 
Kierownik projektu | @-mail | tel. 56 611 38 19

Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych UMK (Konserwatorstwo i Muzealnictwo, 1985). Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce uzyskał na Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, temat rozprawy: Andrzej Mniszech (1823/24 – 1905): działalność kolekcjonerska na tle poglądów francuskiej krytyki artystycznej XIX wieku (1995). Od 2006 r. doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce; temat rozprawy: Polskie kolekcje i zbiory artystyczne we Francji w latach 1795-1919: między „skarbnicą narodową” a galerią sztuki (Toruń, Wydawnictwo UMK, 2005). Od 2010 r. profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.


Małgorzata Baka – koordynatorka projektu, specjalistka [mb] |
Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziału Sztuk Pięknych. W ramach projektu zajmuje się problematyką zastosowania narzędzi cyfrowych do badań muzeologicznych, historią muzeów przyszkolnych i uniwersyteckich. Koordynuje prace zespołu ds. narzędzi cyfrowych dla badań muzealnych.

Ewelina Bednarz Doiczmanowa – asystentka projektu, specjalistka [ebd] | @-mail | tel. 56 611 38 19
Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  Praca magisterska pt. Typologia przedstawień kobiecych we współczesnej sztuce kobiet w Indiach napisana pod kierunkiem dr Doroty Kamińskiej-Jones. Od 2015 roku doktorantka w dziedzinie Nauk o sztuce w Zakładzie Muzealnictwa. Realizowana praca doktorska: Malarstwo marynistyczne XVI-XVIII wieku w zbiorach polskich, przygotowywana jest pod kierunkiem dr. Lecha Brusewicza oraz dr. hab. Tomasza F. de Rosseta, prof. UMK.
W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznej Małopolski, Wielkopolski, Mazowsza i Pomorza; zajmuje się XIX-wiecznymi kolekcjami prywatnymi udostępnianymi publiczne na Pomorzu.

dr Aldona Tołysz – specjalistka [ato] | @-mail
Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Małgorzata Wawrzak – specjalistka [mw]  | @-mail | tel. 56 611 38 20
Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK – kierunek Konserwatorstwo i Muzealnictwo. Praca magisterska pt. Klasztor kartuzów w Kartuzach, napisana pod kierunkiem prof. Mariana Kutznera. Od 2010 roku sekretarz Stowarzyszenia Przyjaciół Wydziału Sztuk Pięknych.
W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznej Małopolski.

dr hab. Michał Woźniak, prof. UMK – specjalista | @-mail
Absolwent historii sztuki UMK w Toruniu. W latach 1971-1976 odbył studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1986 r. otrzymał tytuł doktora nauk o sztuce za pracę Toruńskie monstrancje promieniste, napisaną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Wydziale Historycznym. W latach 1987-1990 pełnił stanowisko starszego kustosza, a następnie w latach 1990-2000 był dyrektorem Muzeum Okręgowego w Toruniu. W latach 2000-2007 został kuratorem ds. badań i zbiorów artystycznych w Muzeum Zamkowym w Malborku. Od 2007 r. jest dyrektorem Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Jest wykładowcą w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Doktor habilitowany: Instytut Sztuki PAN, Złotnictwo sakralne Prus Królewskich, 2013. Profesor nadzwyczajny: Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, 2014.
W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznej Wielkopolski; jest koordynatorem przygotowywanej “Antologii tekstów programowych wczesnych instytucji muzealnych”.


Print Friendly, PDF & Email