BADANIA

Celem projektu “Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 roku): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej” jest analiza i kompleksowe badanie roli wczesnych muzeów (założeń protomuzealnych oraz publicznych i prywatnych muzeów, jak też kolekcji prywatnych funkcjonujących w sferze publicznej do 1918 r.) jako instytucji stanowiących zwierciadło przemian kulturowych, oddziałujących zarówno w przeszłości, jak i obecnie na kierunki przekazywania przyszłym pokoleniom oraz kształtowania szeroko pojętej tożsamości i pamięci kulturowej. W prowadzonych badaniach na obszarze teoretycznej muzeologii zostaną wykorzystanie narzędzia cyfrowe stosowane w najnowszych prądach humanistyki; wiązać się z tym będzie próba sformułowania subdyscypliny badań nad muzealnictwem, opartych na założeniach humanistyki cyfrowej, co można by określić „muzeologią cyfrową”. Na potrzeby projektu stworzony zostanie portal naukowy z wielopoziomową bazą danych, ogólnodostępny, zgodny z ideą otwartej nauki i kultury. Pełnić on będzie funkcję laboratorium badawczego, gdzie zastosowanie znajdą narzędzia cyfrowe i metody partycypacyjne (crowdsourcing, social media). Prezentowany projekt nastawiony jest na działanie długofalowe i rozwojowe. Stanowi pierwszą fazę badań nad muzealnictwem polskim, w założeniach obejmującym także okres międzywojenny, PRL-u i czasy współczesne.
Badawczy charakter projektu opiera się na zastosowaniu klasycznych humanistycznych metod naukowych dla krytycznej weryfikacji oraz dopełnienia dotychczasowego stanu wiedzy na temat problematyki ujętej zakresem merytorycznym projektu oraz wykorzystaniu i sprawdzeniu przydatności w tym celu partycypacyjnego portalu naukowego. Dotychczasowe piśmiennictwo w odniesieniu do muzeów i muzealnictwa w Polsce nie przedstawia pełnego i syntetycznego ich obrazu, co uniemożliwia próbę wyczerpującej interpretacji (opracowania o charakterze szczegółowym i wąskie tematycznie analizy problemowe). W związku z tym powstaje konieczność opisu sytuacji muzealnictwa polskiego przed 1918 r. (inwentaryzacji wczesnych muzeów) oraz kompleksowego przebadania istotnych tu kontekstów działalności poszczególnych instytucji (narodowego, historycznego, politycznego osobistego, naukowego, artystycznego itd.). Stanowi to naczelną problematykę badawczą projektu, w której rozwiązaniu zastosowanie będą miały narzędzia cyfrowe wykorzystujące partycypacyjny charakter portalu, pozwalający na wypracowanie perspektyw „muzeologii cyfrowej”. Projekt jest także możliwością rozwinięcia zainteresowań badawczych młodych pracowników naukowych i doktorantów, którzy mają już osiągnięcia na polu poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w humanistyce.

GRANT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

PROGRAM NPRH

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) powstał po konsultacjach z przedstawicielami środowisk humanistycznych w Polsce. To szereg działań, które mają ułatwić integrację polskiej humanistyki z humanistyką europejską i światową, a młodym naukowcom – rozwoju kariery naukowej we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowym. Program ma też upowszechniać osiągnięcia humanistyki polskiej w świecie. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki humanistom przyznano na badania już blisko 200 mln zł. W trzeciej edycji konkursów NPRH resort nauki przeznaczył kolejne 80 mln zł rozwój badań humanistycznych o zasadniczym znaczeniu dla zachowania polskiej tożsamości narodowej.

ff116d832a7b35181e6c95496922fe28

Print Friendly, PDF & Email