Materiały źródłowe >>> 

Materiały archiwalne >>>

Wykazy uzupełniające >>>


LITERATURA MUZEOLOGICZNA i OGÓLNOHUMANISTYCZNA
Ajewski K., Zbiory artystyczne i galeria muzealna Ordynacji Zamojskiej w Warszawie, Kozłówka 1997
Alexander E.P., Museums in Motion. An Introduction to the History and Functions of Museums, Walnut Creek 1996
Assmann J., Pamięć kulturowa, [w:] Saryusz-Wolska M., Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, Kraków 2009, s. 59-100
Bartkiewicz K., Obraz dziejów ojczystych w świadomości historycznej w Polsce doby Oświecenia, Zielona Góra 1979
Bąbiak G.P, Sobie, ojczyźnie czy potomności. Wybrane problemy mecenatu kulturalnego elit na ziemiach polskich w XIX wieku, Warszawa 2000
Białostocki J., Walicki M., Malarstwo europejskie w zbiorach polskich, Warszawa 1958
Bobrowska-Jakubowska E., Funkcje i rola kolekcji artystycznych i muzealnych Biblioteki polskiej i Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, t.  XXIX, 1998, s. 137-155
Bennett T., The Birth of the Museum. History, Theory, Politics, London 2009
Borusiewicz M., Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum?, Seria Muzeologia: Teoria – praktyka – podręczniki, t. 4, Kraków 2013
Cardinal R., Elsner J. (red.), The cultures of Collecting, London 1994
Chrzanowski T., Dwory-Muzea w Galicji, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, t. XXIX, 1998, s. 23-50
Falińska M., Przeszłość a teraźniejszość. Studium z dziejów świadomości historycznej społeczeństwa staropolskiego, Warszawa 1986
Feliks A., Kolekcja Karola Lanckorońskiego, „Rocznik Historii Sztuki” 2000, t. XXV, s. 201-282
Folga-Januszewska D., Muzeologia, Muzeografia, Muzealnictwo, “Muzealnictwo” 2006, nr 47, s. 11-15
Folga-Januszewska D., Muzeum: definicja i pojęcie. Czym jest muzeum dzisiaj?, „Muzealnictwo” 2008, nr 49, s. 200-203
Gąsiorowski J., Badania polskie nad sztuką starożytną. Relacje podróżników, kolekcjonerstwo, badania naukowe, Kraków 1948
Gellner E., Narody i nacjonalizm, Warszawa 1991
Giddens A., Nowoczesność i Tożsamość, Warszawa 2001
Gluziński W., U podstaw muzeologii, Warszawa 1980
Głowacki J., Mikina E., Musiał G. (kom. org.), Miejsce sztuki: Muzeum – teatrum Sapientiae, Teatrum Animabile, Łódź 1991
Jakimowicz I., Tomasz Zieliński – kolekcjoner i mecenas, Wrocław 1973
Jakimowicz T., Od kolekcji „curiosités artistiques” ku muzeum. Zbieractwo artystyczne Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej, „Studia muzealne” 1982, t. 13, s. 15-73
Korzeniewski B., Muzealizacja a późnonowoczesna przemiana stosunku do przeszłości, “Kultura współczesna”, 2004, nr 2 (40), s. 24-34
Kowalczyk J., Starożytnicy warszawscy połowy XIX wieku i ich rola w popularyzacji zabytków ojczystych, [w:] Edukacja historyczna społeczeństwa polskiego w XIX wieku, red. J. Maternicki, Warszawa 1981, s. 157-202
Kowalska E., Urbaniak E. (red.), Muzeum XXI wieku – teoria i praxis. Materiały z sesji naukowej, organizowanej przez Muzeum Początków Państwa Polskiego i Polski Komitet Narodowy ICOM, Gniezno, 25-27 listopada 2009 roku księga pamiątkowa poświęcona profesorowi Krzysztofowi Pomianowi, Gniezno 2010
Krzemień-Ojak S. (red.), Przyszłość tradycji, Białystok 2008
Krzemińska M., Muzeum sztuki w kulturze polskiej, Warszawa 1987
Kultura techniki. Studia i szkice, wybór i wprowadzenie E. Schütz, tłum. I. i S. Sellmer, Poznań 2001
Kula M., Nośniki pamięci historycznej, Warszawa 2002
Lorenz S., Filozofia muzeów, [w:] Rottermund A., Folga-Januszewska D., Micke-Broniarek E. (red.), Przeszłość przyszłości…: księga pamiątkowa ku czci profesora Stanisława Lorentza w setną rocznicę urodzin, Warszawa 1999, s. 28-30
Lorentz S., Przewodnik po zbiorach i muzeach w Polsce, Warszawa 1982
Lübbe H., Muzealizacja. O powiązaniu naszej teraźniejszości z przeszłością, [w:] Gołaszewska M. (red.), Estetyka w świecie, Kraków 1991, t. III, s. 7-29
Malinowski K., Prekursorzy muzeologii polskiej, Poznań 1970
Manikowska E., Zbiór obrazów i rzeźb Zofii i Artura Potockich z Krzeszowic. Ze studiów nad XIX-wiecznym kolekcjonerstwem w Polsce, „Rocznik Historii Sztuki”, 2000, t. XXV, s. 145-199
Manikowska E., Sztuka – ceremoniał – informacja. Studium wokół królewskich kolekcji Stanisława Augusta, Warszawa 2007
Mansfeld B., Muzea na drodze do samoorganizacji. Związek Muzeów w Polsce 1914-1951, Warszawa 2000
Mańkowski T., Galeria Stanisława Augusta, Lwów 1932
Mecenas, kolekcjoner, odbiorca. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki Katowice 1981, Warszawa 1984
Matelski D., Straty polskich dóbr kultury w wojnach z sąsiadami w XVII-XVIII wieku, „Muzealnictwo”, 2002, nr 44, s. 7-27
Mazur M., Witek P., Solska E., Historia w kulturze współczesnej. Niekonwencjonalne podejścia do przeszłości, Lublin 2011
Mencfel M., Skarbce natury i sztuki. Prywatne gabinety osobliwości, kolekcje sztuki i naturaliów na Śląsku w wiekach XVII i XVIII, Warszawa 2010
Michalska-Bracha L., Powstanie Styczniowe w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego okresie zaborów, Kielce 2003 
Moore K., Museums and Popular Culture, London 2000
Murzyn M.A., Purchla J. (red.), Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku. Szanse i wyzwania, Kraków 2007
Muzeum Czartoryskich, historia i zbiory, Kraków 1998
Nadolska-Styczyńska A., Muzea – skarbnice tradycji, [w:] Na styku regionów. Dziedzictwo kultury ludowej województwa łódzkiego, red. B. Kopczyńska-Jaworska, A. Nadolska-Styczyńska, A. Twardowska, Pułtusk 2007
Naganowski T., Gromadzenie pamiątek narodowych na zamku kórnickim w XIX w., Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 1981, z. 18, s. 17-56
Nijakowski L., Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny, Warszawa 2008
Nora P., Czas pamięci, tłum. Dłuski W., „Res Publica Nowa”, 2001, nr 7 (154), s. 37-43
Nowinowski S.M, Pomorski J., Stobiecki R. (red), Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, Łódź 2008
Ostrowska-Kębłowska Z., Siedziby-muzea. Ze studiów nad architekturą XIX wieku w Wielkopolsce, [w:] Sztuka XIX wieku w Polsce. Naród-Miasto – materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Poznań, grudzień 1977, Warszawa 1979
Pearce S. M. (red.), Interpreting Objects and Collections, London, New York 1994
Pisulińska J., Sierżęga P., Zaszkilniak L. (red.), Historia. Mentalność. Tożsamość. Miejsce i rola historii w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku,  Rzeszów 2008
Pomian K., Historia. Nauka wobec pamięci, Lublin 2006
Pomian K., Przeszłość jako przedmiot wiedzy, Warszawa 1992
Pomian K., Zbieracze i osobliwości, Warszawa 1996
Popczyk M. (red.), Muzeum sztuki. Antologia, Kraków 2005
Popczyk M. (red.), Muzeum sztuki. Od Luwru do Bilbao, Katowice 2006
Rosset T. F. (de), Galeria Aleksandra Kokulara i kilka innych kolekcji artystycznych warszawskich malarzy w pierwszej połowie XIX wieku, Rocznik Historii Sztuki, t. XXV, 2000, s. 105-144
Robotycki Cz., Muzeum etnograficzne – miejsce dla rzeczy i idei, [w:] tegoż, Nie wszystko jest oczywiste, Kraków 1998, s. 139-145
Rottermund A., O warszawskiej galerii obrazów Wincentego Potockiego, „Roczniki Humanistyczne” 1987, t. XXXV, z. 4, s. 151-156
Ryszkiewicz A., Muzea i wystawy w Polsce w latach 1760-1830, „Rocznik Historii Sztuki” 1986, t. XVI, nr 1-2, s. 253-256
Ryszkiewicz A., Zbieracze i obrazy, Warszawa 1976
Ryszkiewicz A., Kolekcjonerzy i miłośnicy, Warszawa 1981
Szpociński A., Miejsca pamięci, „Teksty Drugie”, 2008, nr 4, s. 17
Święch J., Tubaja R., Historia idei muzealnictwa na wolnym powietrzu w Polsce, „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce” 2006, nr 9, s. 57-66.
Tańczuk R., Ars colligendi. Kolekcjonowanie jako forma aktywności kulturalnej, Wrocław 2011
Turek-Kwiatkowska L., Obraz przeszłości regionu w świadomości historycznej społeczeństwa pomorskiego w pierwszej połowie XIX wieku, Szczecin 1986
Wereszyc H., Spory o polską duszę. Z zagadnień charakterologii narodowej w historiografii polskiej XIXi XX w., Warszawa 1993
Voise I., Kilka uwag o galerii Stanisława Kostki Potockiego w Wilanowie, „Biuletyn Historii Sztuki” 1972, s. 151-160
Voise I., Głowacka-Pocheć T., Galeria malarstwa Stanisława Kostki Potockiego w Wilanowie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Katalog zbiorów artystycznych I, Warszawa 1974
Żygulski Z. jun., Dzieje zbiorów puławskich. Świątynia Sybilli i dom gotycki, „Rozprawy i sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie”, 1962, t. 7
Żygulski Z. jun., Muzea na świecie, Warszawa 1982
Żygulski Z. jun., Dom gotycki w Puławach jako gabinet osobliwości, [w]: Materiały Muzeum Wnętrz Zabytkowych w Pszczynie, t. VI, Pszczyna 1990

Print Friendly, PDF & Email