Ogółem:

 1. “Album biograficzne zasłużonych Polaków i Polek wieku XIX”. T. 1 i 2; 1903
 2. “Ateneum: pismo naukowe i literackie” 1876-1901
 3. “Biblioteka Warszawska. Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi”, lata 1841-1914
 4. “Biesiada Literacka”, lata 1866-1917
 5. “Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 1949-2017
 6. “Biuletyn Historii Sztuki i Kultury”, lata 1932-1939
 7. “Biuletyn Historii Sztuki”, lata 2004-2015
 8. “Bluszcz. Pismo tygodniowe illustrowane dla kobiet”, lata 1883-1905, 1910-1911, 1914
 9. “Cenne, bezcenne / utracone”, 1998-2018
 10. “Chimera. Czasopismo poświęcone sztuce i literaturze” 1901-1902, 1904-1907, tomy 1-10
 11. “Codzienna Gazeta Krakowska”, lata 1832-1833
 12. “Czasopismo Towarzystwa Technicznego w Krakowie”
 13. Drużyna: dwutygodnik ilustrowany wychowawczy, społeczny, literacki i oświatowy”, lata 1912-1927
 14. “Dzieje Polski ilustrowane” 1896
 15. “Dzieje porozbiorowe narodu polskiego ilustrowane” 1904
 16. “Dziennik Bydgoski” 1907-1918
 17. “Dziennik Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy”, lata 1916-1937
 18. “Dzwon Polski”, gazeta codzienna, rok 1906
 19. Echa Płockie i Łomżyńskie”, lata 1898-1904
 20. “Echo Żydowskie: pismo tygodniowe poświęcone zagadnieniom politycznym, społecznym i literackim”, lata 1932-1934
 21. “Etnografia Polska”, lata 1958-2004
 22. “Entomolog Polski”, lata 1910-1911
 23. “Gazeta Białostocka: poświęcona sprawom Białegostoku i gubernii Grodzieńskiej”, lata 1912-1915
 24.  “Gazeta Grudziądzka”, 1899, 1900, 1904-1917
 25. “Gazeta Krakowska”, lata 1754-1848
 26. “Gazeta Lwowska”, lata 1811-1939
 27. “Gazeta Pabjanicka”: wychodzi 2 razy tygodniowo, lata 1913-1914
 28. “Gazeta Pabjanicka”: tygodnik społeczny i informacyjny, lata 1926-1936
 29. “Gazeta Podlaska”
 30. “Gazeta Przemysłowo-Rzemieślnicza”, lata 1872-1879; 1884-1906; 1919-1926-1939
 31. “Gazeta Rolnicza”, lata 1861-1918
 32. “Gazeta Świąteczna: wychodzi raz na tydzień przed każdą niedzielą”, lata 1881-1918
 33. “Gazeta Toruńska”, 1867-1918[1921]
 34. “Giewont: ilustrowany kwartalnik zakopiański poświęcony sztuce, literaturze i sprawom rozwoju Zakopanego”, lata 1924-1930
 35. “Głos Gminy Żydowskiej: organ Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie”, lata 1937-1939
 36. “Godzina Polski: dziennik polityczny, społeczny i literacki”, lata 1916-1918
 37. “Gość Świąteczny”, 1899-1918
 38.  “Historia Towarzystwa Rolniczego”, 1858-1861 r. T. 1-2 [1904]
 39. “Ilustrowany Kuryer Codzienny”, lata 1910-1924, Kraków
 40. “Izraelita. Organ poświęcony sprawom Oświaty i Religji”/ Pismo tygodniowe /Tygodnik społeczny, literacki i naukowy, lata 1868-1915
 41. “Kalendarz Ilustrowany” “Kurjera Litewskiego”, 1909-1910
 42. “Kalendarz Wileński Informacyjny”, 1911
 43. “Komunikaty Instytutu  Śląskiego w Katowicach”
 44. “Kosmos. Czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika 1876-1918/1919”, tomy 1-43/44
 45. “Kraj: tygodnik polityczno-społeczny”, lata: 1882-1909
 46. “Krakowski Miesięcznik Artystyczny: organ poświęcony sprawom: Muzeum Narodowego, Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych i Towarzystwa Upiększenia Miasta Krakowa”, 1911-1914
 47. “Kronika Biblioteki Jagiellońskiej”, 1811-1925
 48. “Kronika Piotrkowska: tygodnik poświęcony sprawom m. Piotrkowa i okolicy”, rok 1912
 49. “Kronika Wiadomości Krajowych i Zagranicznych”, 1856-1860
 50. “Krytyka lekarska”, lata 1897-1907
 51. “Książka: miesięcznik poświęcony krytyce i bibliografii polskiej”, lata 1901-1914
 52. “Kultura Polska: organ Towarzystwa Kultury Polskiej”: miesięcznik, lata 1908-1912
 53. “Kuryer Litewski”, lata 1811, 1812, 1816, 1820, 1823, 1830, 1831, 1833
 54. “Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”
 55. “Kwartalnik Kultury Materialnej”, lata 1953-2018
 56. “Literatura i Sztuka”, dodatek do czasopisma „Ludzkość”, lata 1907-1914
 57. “Lud. Kwartalnik etnograficzny”, lata 1882-1937
 58. “Łowiczanin”
 59. “Łowiec”, lata 1878-1918
 60. “Monumenta Poloniae historica”, 1864
 61. “Muzealnictwo”, 1952-2018
 62. “Muzeum: czasopismo wydawane przez Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych”, lata 1885-1939
 63. “Muzeum Domowe czyli Czytelnia Wieczorna”, lata 1835-1837
 64. “Muzeum imienia Dzieduszyckich”, 1880, 1911-1914
 65. “Muzeum Polskie”, lata 1917-1918
 66. “Na Niedzielę”, 1909
 67. “Nadwiślanin”, 1850-1866
 68. “Nauka i Rozrywka”, 1908-1909
 69. “Nauka Polska: jej potrzeby, organizacja i rozwój”, lata 1919-1938
 70. “Notatki Płockie”, lata 1956-2015
 71. “Nowa Jutrzenka: tygodniowe pismo obrazkowe”, lata 1908-1922
 72. “Ocieka: zapiski etnograficzne”, 1925
 73. “Opis ziem zamieszkanych przez Polaków pod względem geograficznym, etnograficznym, historycznym, artystycznym, przemysłowym, handlowym i statystycznym”. T. 1, Ziemie polskie w Prusach : Prusy Wschodnie i Zachodnie, W. Księstwo Poznańskie, Śląsk Pruski; Ziemie polskie w Prusach t.2 Królestwo Polskie; Królestwo Polskie, 1904
 74. “Opuscula Musealia”, lata 1986-2018
 75. “Pamiętnik Fizyograficzny”
 76. “Pamiętnik Sandomiersk”
 77. “Pamiętnik Świętokrzyski”
 78. “Pamiętnik Teatralny”, 1991
 79. “Pamiętnik Warszawskiego Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych”, lata 1869-1886
 80.  “Piśmiennictwo polskie”, 1880-1904. T. 1-4
 81. “Podróżujący Kurier”, 1907-1910
 82. “Polska Sztuka Ludowa – Konteksty”, lata 1947-2002
 83. “Posiedzenie Publiczne Uniwersytetu Królewsko-Warszawskiego na Obchód Założenia Iego przy Rozpoczęciu Nowego Kursu Nauk Odbyte […]”, lata 1818-1829
 84. “Prace Zoologiczne Polskiego Państwowego Muzeum Przyrodniczego”, lata 1921-1927
 85. “Przegląd Historyczny”, lata 1905-1925
 86. “Przegląd Humanistyczny. Kwartalnik naukowy i pedagogiczny”, lata 1922-1933
 87. “Przegląd Techniczny: pismo miesięczne poświęcone sprawom techniki i przemysłu”, lata 1894-1918
 88. “Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych”, lata 1866-1904
 89. “Przewodnik Naukowy i Literacki”: bezpłatny dodatek miesięczny do “Gazety Toruńskiej” i “Gazety Codziennej”, 1908-1913
 90. “Przyjaciel Dziatwy”: pismo poświęcone dla naszej kochanej dziatwy polskiej, 1899-1918
 91. “Pszczoła”, lata 1886-1888
 92. “Radzyński Rocznik Humanistyczny”
 93. “Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie”, 1874-1919
 94. “ Rocznik Historii Sztuki”, 1956-2018
 95. “Rocznik Instytutów Religijnych i Edukacyjnych w Królestwie Polskiém”, lata 1824, 1826/27, 1830
 96. “Rocznik Kaliski”
 97. “Rocznik Muzealny Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku”
 98. “Rocznik Muzeum Archeologicznego im. Er. Majewskiego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”, red. Włodzimierz Antoniewicz, t. XVI – 1934/35
 99. “Rocznik Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie”
 100. “Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach”
 101. “Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego”
 102. “Rocznik Muzeum w Gliwicach”
 103. “Rocznik Poświęcony Archologij Przeddziejowej i Badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej wydany staraniem Erazma Majewskiego”, tom II – 1900
 104. “Roczniki PTK”
 105. “Rocznik Przemyski”
 106. “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego”
 107. “Rocznik Zarządu Akademii Umiejętności w Krakowie”, 1874-1891
 108. “Rozwój. Dziennik polityczny, przemysłowy, ekonomiczny, społeczny i literacki, illustrowany”, lata 1898-1918
 109. “Rzeczy Piękne”: miesięcznik poświęcony architekturze, rzeźbie, malarstwu, ochronie zabytków, kościelnictwu i rzemiosłom (1918-1919)
 110. “Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce”, 1878-1915
 111. “Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych”, lata 1872-1938
 112. “Sprawozdania szkolne gimnazjum w Drohobyczu”, lata 1876-1877, 1880, 1883, 1885-1888, 1890-1895, 1897-1898, 1900-1913, 1916-1918
 113. “Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Muzeum Etnograficznego w Krakowie” 1911-1921
 114. “Sprawozdanie z Zarządu Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu”, 1871-1918
 115. “Szkice Podlaskie”
 116. “Sztuka Stosowana”: wydawnictwo Towarzystwo “Polska Sztuka Stosowana”, 1906-1913
 117. “Sztuka w Rzemiośle: organ Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej”, 1925 nr 1-10
 118. “Świat pismo tygodniowe ilustrowane”, lata 1906-1918
 119. “Światowid”, 1899-1930
 120. “Światowit. Rocznik poświęcony archeologii pradziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej”, tomy 1-17, 1899-1936/37
 121. “Teka Konserwatorska. Rocznik Koła C.K. Konserwatorów Starożytnych Pomników Galicyi Wschodniej” 1892, 1912
 122. “Teka Wileńska”
 123. “Thorner Presse”: Allgemeine Morgenzeitung für den Landgerichtsbezirk Thorn, 1883-1918
 124. “Tygodnik Illustrowany”, 1859-1939
 125. “Tygodnik Krakowski: pismo poświęcone literaturze i wiadomościom politycznym”
 126. “Tygodnik Literacki: literaturze, sztukom pięknym i krytyce poświęcony”, 1838-1845 Poznań
 127. “Tygodnik Polski”
 128. “Tygodnik Wileński”: pismo ilustrowane, 1910-1911
 129. “Wiadomości Archeologiczne”
 130. “Wiadomości Archidyecezyalne Warszawskie: miesięcznik informacyjny dla duchowieństwa Archidyecezyi Warszawskiej”, lata 1911-1939
 131. “Wisła: miesięcznik geograficzno-etnograficzny”, lata 1888-1917
 132. “Wspólna Praca: dwutygodnik poświęcony sprawom ziemi łomżyńskiej”, lata 1910-1918
 133. “Wszechświat”, lata: 1882-1914
 134. “Z otchłani wieków”
 135. “Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, 1908-1946
 136. Zaranie Śląskie. Kwartalnik literacki”, tomy 1-15, 1907/1908-1939
 137. “Zaranie: pismo tygodniowe ogólno-kształcące, społeczne, rolnicze i przemysłowe”, lata 1911-1914
 138. “Zdrowie: miesięcznik poświęcony hygienie publicznej i prywatnej”, lata 1885-1933
 139. “Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego”
 140. “Ziarno: pismo tygodniowe ilustrowane”, lata 1899-1914
 141. “Ziemia”
 142. “Złoty Róg: ilustrowany tygodnik literacki, artystyczny i społeczny”, lata 1911-1913
 143. “Zorza: pismo illustrowane tygodniowe dla ludu wiejskiego i miejskiego”, lata 1866-1918.
 144. “Zwiastun Ewangeliczny”, lata 1863-1882; 1898-1909, 1912.

2018

 1. Biblioteka Warszawska. Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi, lata 1841-1914;
 2. Biesiada Literacka, lata 1866-1917;
 3. Biuletyn Historii Sztuki i Kultury, lata 1932-1939;
 4. Biuletyn Historii Sztuki, lata 2004-2015;
 5. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1949-2017;
 6. Bluszcz. Pismo tygodniowe ilustrowane dla kobiet, lata: 1883-1905, 1910-1911, 1914;  
 7. Cenne, bezcenne / utracone, 1998-2018;
 8. Codzienna Gazeta Krakowska, lata 1832-1833;
 9. Czasopismo Towarzystwa Technicznego w Krakowie;
 10. Etnografia Polska, lata 1958-2004;
 11. Gazeta Białostocka: poświęcona sprawom Białegostoku i guberni Grodzieńskiej, lata 1912-1915;
 12. Gazeta Krakowska, lata 1754-1848;
 13. Gazeta Lwowska, lata 1811-1939;
 14. Gazeta Pabjanicka: wychodzi 2 razy tygodniowo, lata 1913-1914;
 15. Gazeta Pabjanicka: tygodnik społeczny i informacyjny, lata 1926-1936;
 16. Godzina Polski: dziennik polityczny, społeczny i literacki, lata 1916-1918;
 17. Gazeta Rolnicza, lata 1861-1918;
 18. Ilustrowany Kuryer Codzienny, lata 1910-1924, Kraków; Komunikaty Instytutu  Śląskiego w Katowicach;
 19. Kraj: tygodnik polityczno- społeczny, lata: 1882-1909;
 20. Lud. Kwartalnik etnograficzny, lata 1882-1937;
 21. Krakowski Miesięcznik Artystyczny: organ poświęcony sprawom: Muzeum Narodowego, Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych i Towarzystwa Upiększenia Miasta Krakowa. 1911-1914;
 22. Kronika Biblioteki Jagiellońskiej 1811-1925;
 23. Kronika Piotrkowska: tygodnik poświęcony sprawom m. Piotrkowa i okolicy, rok 1912;
 24. Kronika Wiadomości Krajowych i Zagranicznych, 1856-1860;
 25. Krytyka lekarska, lata 1897-1907; Książka: miesięcznik poświęcony krytyce i bibliografii polskiej, lata 1901-1914;
 26. Kultura Polska: organ Towarzystwa Kultury Polskiej: miesięcznik, lata 1908-1912;
 27. Kuryer Litewski, lata 1811, 1812, 1816, 1820, 1823, 1830, 1831, 1833;
 28. Kwartalnik Kultury Materialnej, lata 1953-2018;
 29. Literatura i Sztuka, dodatek do czasopisma „Ludzkość”, lata 1907-1914;
 30. Lud. Kwartalnik etnograficzny, 1895-1937;
 31. Łowiec, lata 1878-1918;
 32. Muzealnictwo, 1952-2018;
 33. Muzeum Domowe czyli Czytelnia Wieczorna, lata 1835-1837;
 34. Muzeum: czasopismo wydawane przez Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych, lata 1885-1939;
 35. Muzeum imienia Dzieduszyckich, 1880, 1911-1914;
 36. Muzeum Polskie, lata 1917-1918;
 37. Nowa Jutrzenka: tygodniowe pismo obrazkowe, lata 1908-1922; 
 38. Ocieka: zapiski etnograficzne, 1925;
 39. Opuscula Musealia, lata 1986-2018; Pamiętnik Teatralny, 1991; Podróżujący Kurier, 1907-1910;
 40. Polska Sztuka Ludowa – Konteksty, lata 1947-2002;
 41. Posiedzenie Publiczne Uniwersytetu Królewsko-Warszawskiego na Obchód Założenia Iego przy Rozpoczęciu Nowego Kursu Nauk Odbyte […], lata 1818-1829;
 42. Prace Zoologiczne Polskiego Państwowego Muzeum Przyrodniczego, lata 1921-1927;
 43. Przegląd Historyczny, lata 1905-1925;
 44. Przegląd Humanistyczny. Kwartalnik naukowy i pedagogiczny, lata 1922-1933;
 45. Przegląd Techniczny: pismo miesięczne poświęcone sprawom techniki i przemysłu, lata 1894-1918;
 46. Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych, lata 1866-1904;
 47. Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie, 1874-1919;
 48. Rocznik Instytutów Religijnych i Edukacyjnych w Królestwie Polskiém lata 1824, 1826/27, 1830;
 49. Rocznik Historii Sztuki, 1956-2018;
 50. Rocznik Muzeum Archeologicznego im. Er. Majewskiego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, red. Włodzimierz Antoniewicz, t. XVI – 1934/35;
 51. Rocznik Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie;
 52. Rocznik Muzeum w Gliwicach; Rocznik Przemyski; Rocznik Zarządu Akademii Umiejętności w Krakowie, 1874-1891;
 53. Rocznik Poświecony Archologij Przeddziejowej i Badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej wydany staraniem Erazma Majewskiego, tom II – 1900;
 54. Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego; Światowid: 1899-1930;
 55. Tygodnik Illustrowany, 1859-1939;
 56. Tygodnik Krakowski: pismo poświęcone literaturze i wiadomościom politycznym;
 57. Tygodnik Literacki: literaturze, sztukom pięknym i krytyce poświęcony, 1838-1845 Poznań;
 58. Tygodnik Polski; Wiadomości Archidyecezyalne Warszawskie: miesięcznik informacyjny dla duchowieństwa Archidyecezyi Warszawskiej, lata 1911-1939;
 59. Wisła: miesięcznik geograficzno-etnograficzny, lata 1888-1917;
 60. Wszechświat, lata: 1882-1914;
 61. Zdrowie: miesięcznik poświęcony hygienie publicznej i prywatnej, lata 1885-1933;
 62. Ziarno: pismo tygodniowe ilustrowane, lata 1899-1914;
 63. Złoty Róg: ilustrowany tygodnik literacki, artystyczny i społeczny, lata 1911-1913;
 64. Zwiastun Ewangeliczny, lata 1863-1882; 1898-1909, 1912.

2019

 1. “Nadwiślanin” (1850-1866),
 2. “Teka Wileńska”,
 3. “Ikonotheka”;
 4. Monumenta Poloniae historica (1864);
 5. “Gazeta Toruńska” (1867-1918[1921]);
 6. “Album biograficzne zasłużonych Polaków i Polek wieku XIX”. T. 1 i 2; (1903);
 7. “Dzieje porozbiorowe narodu polskiego ilustrowane” ([1904];
 8. “Opis ziem zamieszkanych przez Polaków pod względem geograficznym, etnograficznym, historycznym, artystycznym, przemysłowym, handlowym i statystycznym”. T. 1, Ziemie polskie w Prusach : Prusy Wschodnie i Zachodnie, W. Księstwo Poznańskie, Śląsk Pruski; Ziemie polskie w Prusach t.2 Królestwo Polskie; Królestwo Polskie [1904];
 9. “Historia Towarzystwa Rolniczego”: 1858-1861 r. T. 1-2 [1904]; 
 10. “Dzieje Polski ilustrowane” [1896];
 11. “Gazeta Grudziądzka” (1899, 1900, 1904-1917);
 12. “Przyjaciel Dziatwy”: pismo poświęcone dla naszej kochanej dziatwy polskiej(1899-1918); “
 13. Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce” (1878-1915);
 14. “Piśmiennictwo polskie” 1880-1904. T. 1-4; Nauka i Rozrywka (1908-1909);
 15. “Dziennik Bydgoski” (1907-1918);  “Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu” (1908-1946);
 16. “Przewodnik Naukowy i Literacki”: bezpłatny dodatek miesięczny do “Gazety Toruńskiej” i “Gazety Codziennej” (1908-1913);
 17. “Sztuka Stosowana”: wydawnictwo Towarzystwo “Polska Sztuka Stosowana” (1906-1913);
 18. “Rzeczy Piękne”: miesięcznik poświęcony architekturze, rzeźbie, malarstwu, ochronie zabytków, kościelnictwu i rzemiosłom (1918-1919);
 19. “Kalendarz Ilustrowany” “Kurjera Litewskiego” (1909-1910);
 20. “Na Niedzielę” (1909); “Gość Świąteczny” (1899-1918); 
 21. “Tygodnik Wileński”: pismo ilustrowane (1910-1911);
 22. “Kalendarz Wileński Informacyjny” (1911);
 23. Thorner Presse”: Allgemeine Morgenzeitung für den Landgerichtsbezirk Thorn (1883-1918).
 24. “Cenne, bezcenne/utracone” (1998-2018);
 25. “Muzealnictwo” (1952-2019),
 26. “Rocznik Historii Sztuki, Biuletyn Historii Sztuki”,
 27. ACTA SCANSENOLOGICA (1980-2010),
 28. “Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”,
 29. “Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku”,
 30. “Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce”,
 31. “Niepodległość i Pamięć.”

Home » Wykazy » Wykaz czasopiśmiennictwa objętego kwerendą
Print Friendly, PDF & Email

Redaktor

Dodaj komentarz