16.01.2018 

W ramach wydawnictwa materiałów pokoferencyjnych z IV Konferencji DARIAH-PL, która odbyła się w dniach 16-17 listopada 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwerstetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej opublikowane zostały prezentacje uczestników spotkania pn. “Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa” – IV Konferencja DARIAH-PL : 16-17 listopada 2017 : Biblioteka Uniwerstecka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruń” w tym prezentacja autorstwa Małgorzaty Baki pt. Potencjał wykorzystania metod humanistyki cyfrowej w badaniach nad muzealnictwem. Projekt „Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej”.

W swoim wystąpieniu autorka omówiła realizowany w Zakładzie Muzealnictwa UMK w Toruniu projekt badawczy, którego celem jest analiza i kom­pleksowe badanie roli wczesnych muzeów jako instytucji stanowiących zwierciadło prze­mian kulturowych, oddziałujących zarówno w przeszłości, jak i obecnie na kierunki przeka­zywania przyszłym pokoleniom oraz kształtowania szeroko pojętej tożsamości i pamięci kulturowej. W prowadzonych badaniach na obszarze teoretycznej muzeologii wykorzysty­wane są narzędzia związane z humanistyką cyfrową, takie jak: wizualizacja danych, anali­zy big data, ale również idee założenia open access/sources i inne założenia związane z wykorzystaniem potencjału partycypacji za pośrednictwem cyfrowych baz danych. Podjęta została także próba sformułowania założeń metodologicznych w badaniach nad muzeal­nictwem, opartych na założeniach humanistyki cyfrowej, co można by określić „muzeologią cyfrową”. Konieczne do jej opracowania jest budowanie multikompetencyjnych zespołów badawczych. Pomimo, iż projekt z założenia obejmuje typowe dla badań historycznych czy antropologicznych oraz historyczno-artystycznych metody na obszarze muzealnictwa, sta­nowi nowe podejście i próbę wdrażania rozwiązań, jakie daje humanistyka cyfrowa.

Słowa kluczowe: humanistyka cyfrowa, muzealnictwo, #muzeologia cyfrowa, open sources, open access, wizualizacja danych, crowdsourcing, bazy danych, big data

[MB]


Home » Aktualności » Prezentacja projektu w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej
Print Friendly, PDF & Email

Małgorzata Baka

Dodaj komentarz