Muzeum a pamięć – forma, produkcja, miejsce
red. Tomasz de Rosset, Ewelina Bednarz Doiczmanowa, Aldona Tołysz
Warszawa [NIMOZ]: 2018
Seria: Biblioteka NIMOZ, t. 11
ISBN: 978-83-64889-31-8
ss. 240
POBIERZ PDF

Publikacja zbiorowa poświęcona związkom instytucji muzealnych z kulturą pamięci, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji powstałych przed 1918 r. i konsekwencji przyjętych wówczas strategii budowania tożsamości narodowej, społecznej i kulturowej. Dzięki szerokiej tematyce spotkania w publikacji zawarte zostały zarówno teksty teoretyczne, poświęcone szerszym problemom i zagadnieniom kulturowym, jak i studia przypadku, istotne dla zrozumienia procesów budowania pamięci przez instytucje o charakterze muzealnym.

Publikacja współfinansowana w ramach programu Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju
Humanistyki” w latach 2016-2019

Spis zawartości:
Od redakcji
Michał Franciszek Woźniak, Muzeum – pamięć – miejsce pamięci
Tomasz Feliks de Rosset, Dzieło sztuki jako nośnik pamięci w polskim muzeum epoki rozbiorów
Aldona Tołysz, Projekt: muzeum. Koncepcje polskich instytucji pamięci na przełomie XIX i XX wieku
Agnieszka Kluczewska-Wójcik, „Istnienie narodu jest codziennie ponawianym wyborem”. Muzea przemysłu i sztuk dekoracyjnych jako miejsce formowania dyskursu tożsamościowego
Kinga Anna Gajda, Muzeum jako nośnik pamięci
Grzegorz Paweł Bąbiak, Dlaczego w Warszawie nie było muzeum sztuk pięknych w XIX wieku?
Kamila Kłudkiewicz, Muzeum im. Mielżyńskich versus Kaiser Friedrich Museum w Poznaniu. Współistnienie polskiego i niemieckiego muzeum sztuki na przełomie XIX i XX wieku
Małgorzata Wawrzak, O muzeach Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego do 1918 roku. Od teorii do praktyki
Barbara Konwerska, Geneza i rozwój zorganizowanej turystyki w wielickiej kopalni soli (1774–1918)
Michał Mencfel, Pamięć arystokratyczna. Galerie Atanazego Raczyńskiego (1788–1874) w Berlinie i Gaju
Dorota Gorzelany, Ekspozycja a koncepcja kolekcjonerska. Casus Muzeum Książąt Czartoryskich
Ewelina Bednarz Doiczmanowa, Problem przynależności pamięci na przykładzie kolekcji-muzeum Lessera Giełdzińskiego. Przyczynek do badań
Mariola Kazimierczak, Pamięć o „muzeum” archeologicznym Michała Tyszkiewicza w Rzymie
Anna Kroplewska-Gajewska, Kolekcja Muzeum Towarzystwa Naukowego w Toruniu
Anna Kornelia Jędrzejewska, Zbiory form piernikarskich w Toruniu od XVII wieku do 1926 roku, w świetle inwentarza Stanisława Dąbrowskiego
Małgorzata Baka, Kolekcjonowanie pamięci muzeów. O projekcie „Muzeum w polskiej kulturze pamięci…”
Indeks osobowy


W PRZYGOTOWANIU:

Wydawnictwo posympozjalne II

Publikacja zbiorowa poświęcona relacji między osiągnięciami tzw. humanistyki cyfrowej a działalnością instytucji muzealnych, zarówno w dziedzinie upowszechniania zgromadzonego przez muzea dziedzictwa materialnego, jak i szeroko pojętej działalności popularyzatorskiej. Dzięki szerokiej tematyce spotkania w publikacji zawarte będą mogły zostać zarówno teksty teoretyczne, poświęcone szerszym problemom i zagadnieniom kulturowym, jak i studia przypadku. Do publikacji zaproszeni są wszyscy uczestnicy sympozjum, zarówno prelegenci, jak i słuchacze. Teksty do publikacji zostaną wybrane na podstawie opinii 2 niezależnych recenzentów.


Antologia projektów muzealnych

Antologia tekstów źródłowych powstałych przed 1918 r. oraz w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości, a odwołujących się do doświadczeń muzealnych zdobytych w okresie budowania tożsamości narodowej na obszarach dawnej Polski. Okres I ćwierci XX wieku to czas szczególnie żywych debat nad zagadnieniem muzealnictwa, kierunków jego rozwoju, potrzeb i problemów, które znalazły żywy oddźwięk w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Większość z tego typu artykułów rozproszona jest w czasopismach, rocznikach lub archiwach, co może utrudniać zarówno teoretykom, jak i praktykom sięgnięcie do źródeł. Celem publikacji jest zgromadzenie najistotniejszych z w/w tekstów i udostępnienie ich w formie przedruku opatrzonego komentarzem.


Monografia zbiorowa