Muzeum Technologiczne im. cesarza Franciszka Józefa dla przemysłu rękodzielniczego we Lwowie zostało założone przez Izbę Przemysłową i Handlową we Lwowie, w 1898 roku: “na uczenie 50-letniego jubileuszu panowania Najmiłościwszego Cesarza i Króla Franciszka Józefa I. w celu systematycznego popierania technicznej strony produkcyi przemysłu rękodzielniczego”.

Muzeum zarządzane było przez “Kuratoryję”, zespół kilkunastu wybranych na trzyletnią kadencję osób. Początkowo muzeum mieściło w budynku Izby Przemysłowej i Handlowej w ratuszu miejskim, następnie od w pałacu Biesiadeckich przy placu Halickim 10. Zbiory muzeum miał mieć charakter technologiczny i przemysłowy – zamierzano gromadzić przede wszystkim obiekty związane z techniką i przemysłem: motory, maszyny, przyrządy i narzędzia dla produkcji rękodzielniczej.

Zgodnie ze statutem misją muzeum było m.in. popularyzowanie wiedzy na temat nowoczesnych osiągnięć technologicznych w przemyśle oraz nowych metod produkcji, prezentacja surowców, materiałów i prefabrykatów mających służyć do produkcji oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych, udzielanie fachowych porad i konsultacji. Zadania te miały być realizowane poprzez organizacje wystaw stałych i czasowych, organizację biblioteki i biura wsparcia czy współpracę z Muzeum technologicznym w Wiedniu na rzecz popularyzacji i rozwoju przemysłu.

W 1905 roku Wydział krajowy uzależnił przekazanie organizowanemu muzeum subwencji, pod warunkiem zwiększenia w zarządzie instytucji przedstawicieli Wydziału oraz zmiany w statucie, w taki sposób, że „w tym statucie będzie powiedzianem stanowczo, iż kierownikiem fachowym Muzeum będzie dyrektor, który prócz odpowiedniego wykształcenia fachowego ma posiadać znajomość języka krajowego.”

W 1907 roku placówka posługująca się już skróconą nazwą “Muzeum technologiczne” ogłosiła konkurs na dyrektora. W  latach 1907-1910 wybudowano nowy gmach Izby Przemysłowej i Handlowej, autorstwa A. Zachariewicza przy ul. Akademickiej 17 (ob. Prospekt Szewczenki 17-19), który pełni obecnie funkcję siedziby Prokuratury Obwodu Lwowskiego. Trudno ustalić powojenne losy muzeum, wiadomo, że Izba zakończyła swoją działalność w 1939 r.

Izba Przemysłowo-Handlowa we Lwowie. Biblioteka.1926 Archiwum NAC

Więcej na temat muzeum zob. m.in.

  • Statut organizacyjny założonego przez Izbę handlową i przemysłową we Lwowie Muzeum technologicznego imienia Cesarza Franciszka Józefa dla przemysłu rękodzielniczego, Lwów, 1899
  • Architekt : miesięcznik poświęcony architekturze, budownictwu i przemysłowi artystycznemu, Kraków, lipiec 1907,  R.VIII, z.7, s.3-9
  • Sprawozdania Izby Handlowej i Przemysłowej we Lwowie, m.in: Sprawozdanie z czynności i posiedzeń plenarnych Izby Handlowej i Przemysłowej we Lwowie za rok 1905, Lwów 1906
  • Rękodzielnik – periodyk Izby Handlowej i Przemysłowej we Lwowie, m.in.:
  • Rękodzielnik : organ Instytutu Technologicznego Lwowskiej Izby Handlowej i Przemysłowej i Związku Stowarzyszeń Przemysłowych (Izby Stowarzyszeń Rękodzielniczych) we Lwowie. R. 2, nr 15 i 16 (1 sierpnia 1913)

[akj]

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz