Polskie Muzeum Szkolne

opis skrócony

Polskie Muzeum Szkolne we Lwowie zostało założone w 1903 r. z inicjatywy Ludomiła Germana i lwowskiego środowiska nauczycielskiego. W jego zbiorach znajdowały się pomoce naukowe, modele, mapy, medale, obrazy, fotografie, dokumenty, obiekty związane z higieną, bogate zbiory biblioteczne, służące podniesieniu jakości szkolnictwa. Muzeum istniało do 1939 r.


Kalendarium:

1891-12-08: - propozycja urządzenia w Krakowie wystawy z okazji 25. rocznicy wprowadzenia języka polskiego jako wykładowego w szkołach galicyjskich. Zgromadzone eksponaty przeznaczone miały być na rzecz planowanego muzeum

1903-01: - uchwała o utworzeniu Muzeum Szkolnego we Lwowie

1903-11-01: - uchwała delegatów Towarzystwa Pedagogicznego o przystąpieniu do organizacji muzeum

1906-04-01: - przeniesienie zbiorów do siedziby przy ul. św. Mikołaja

1907-05-03: - uroczyste otwarcie instytucji

1910-12-08: - 8-9 grudnia - zjazd kierowników warsztatów pracy ręcznej

1911: - otwarcie Czytelni Pedagogicznej

1914: - przeniesienie zbiorów na ul. Gosiewskiego


zmiany w nazwach:

misja:

“1. gromadzenie dokumentów i materiałów źródłowych dotyczących dziejów szkół na ziemiach polskich oraz szkół polskich działających w ośrodkach polonijnych za granicą; 2. podnoszenie poziomu nauczania w szkołach polskich przy pomocy a) udostępniania nauczycielstwu polskiemu książek fachowych i podręczni­ków, b) propagowania ulepszonych urządzeń szkolnych i po­mocy dydaktycznych, c) informowania o pracy szkół przodu­jących w osiąganiu coraz wyższego poziomu” (Głowacka: 10-11)


“Polskie Muzeum szkolne uznaje jako jeden z najważniejszych swych celów szerzenie wiadomości o środkach naukowych, produkowanych w naszym kraju” German, 1904: 106

zakres terytorialny:

opis instytucji:

Projekty utworzenia muzeum pedagogicznego w Galicji sięgają końca XIX wieku. Jako pierwszy o muzeum dopominał się Mieczysław Baranowski [brak źródła], później Antoni Karbowiak. Z jego inicjatywy w 1891 r.  rozpoczęto dyskusję nad organizacją w Krakowie wystawy szkolnej, a następnie dyskutowano utworzenie muzeum szkolnego. W 1894 r. z inicjatywy Karbowiaka na IV Kongresie Pedagogicznym podjęto uchwałę o konieczności utworzenia muzeum pedagogicznego w Krakowie. Plany te nie doczekały realizacji. Projekt Karbowiaka stał się jednak podstawą dla utworzonej w 1903 r. stałej komisji Polskiego Muzeum Szkolnego, której inicjatorem był Ludomił German.

Na potrzeby muzeum rozpoczęto gromadzenie okazów do dwóch działów: historycznego i współczesnego, nawiązano również współpracę z muzeami zagranicznymi w Amsterdamie, Zurychu i we Wrocławiu, opierając się na doświadczeniu tych instytucji przy tworzeniu zbiorów muzealnych. W 1906 r. wynajęto 4-pokojowy lokal w budynku przy ul. Św. Mikołaja 21, uroczyste otwarcie muzeum nastąpiło 3 maja 1907 r. Muzeum gromadziło zbiory ilustrujące dzieje szkolnictwa polskiego, pomoce naukowe, ale także wzory najnowocześniejszych rozwiązań technicznych sprzętu szkolnego (głównie francuskich i angielskich), które miały służyć rozwijaniu rodzimej produkcji. Propagowano także organizację parków szkolnych w typie ogrodów jordanowskich.

Zbiory tworzono w oparciu o subwencje Ministerstwa Oświaty oraz Sejmu, a także środki pozyskane od Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, Towarzystwa Pedagogicznego, księgarni, od osób prywatnych i ze środków własnych. W związku z szybkim wzrostem zbiorów od 1909 r. prowadzono katalog księgozbioru. W 1911 r. w siedzibie otwarto dostępną dla nauczycieli Czytelnię Pedagogiczną, rok później utworzono stanowisko dyrektora Muzeum Szkolnego którym został Antoni Łukasiewicz. W czasie I wojny światowej muzeum ograniczyło swoja działalność. W 1918 r. muzeum przeniesiono do większego lokalu przy ul. Zimorowicza 17. Muzeum istniało do 1939 r.typ:
Muzeum stowarzyszenia organizacja kulturalna


lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Austro-Węgry Galicja Wschodnia Lwów od 1906 do 1914

uwagi:

1906: lokal przy ul. Św. Mikołaja 21 (4 pokoje) (ob. Hruszewśkoho, Михайла Грушевського)


Pracownicy:

Ludomił German
Okres pracy pracownika od 1903
Okres pracy pracownika do 1903
inicjator

Henryk Kopia
Okres pracy pracownika od 1904
Okres pracy pracownika do 1905
kustosz

Stanisław Kossowski
Okres pracy pracownika od 1905
Okres pracy pracownika do 1909
kustosz

Benedykt Fuliński
Okres pracy pracownika od 1909
Okres pracy pracownika do 1911
kustosz

Franciszek Faczosa
Okres pracy pracownika od 1911
Okres pracy pracownika do 1915
kustosz

Antoni Łukasiewicz
Okres pracy pracownika od 1912
Okres pracy pracownika do 1918
dyrektor, data końcowa umowna


Zbiory:

zbiory muzealne

1903: 1 074 szt.
1904: przybyło 2 566 szt.
1905: przybyło 1 965 szt.
1906: przybyło 801 szt.
1907: przybyło 567 szt.
1908: przybyło 683 szt.
1909: 7 656 szt.
1927: 2000 okazów


1918: 16 000 tomów
1927: 24 000 tomów

Biblioteka: książki i czasopisma polski i zagraniczne; materiały statystyczne dot. polskiego szkolnictwa i polonijnych organizacji społecznych; materiały źródłowe: podręczniki pijarskie i jezuickie, korpusu kadetów w Warszawie; publikowane przez KEN i MInisterstwo Oświecenia Królestwa Kongresowego;(Głowacka: 15).

Zbiory podzielono wg działów:

A) Biblioteka

B) Modele służące do uzmysłowienia nauki: 1908: zbiór okazów dla nauki geografii; tablice technologiczne Tow. Uranii w Warszawie; preparaty zoologiczne od prof. Dra Juliana Tokarskiego ze Lwowa jego, ze współudziałem uczniów sporządzone

C) Mapy, atlasy i globusy: 1906: zawiera cenne okazy dawne, take duży zbiór map Polskich

D) Medale i pieczęcie: 1906: nieliczny zbiór odnoszący się do historii szkolnictwa polskiego

E) Obrazy, fotografie: 1906: widoki szkół, ich wnętrza i ważniejsze części, dalej fotografie obchodów szkolnych, obrazy i sceny z zabaw młodzieży, kolonii wakacyjnych, warsztatów szkolnych,posiada wielkie i piękne plany parków dla. młodzieży (Dra J ordana w Krakowie i radcy Skupniewicza w Kołomyi); 1908: “Fotografie przedstawiają ogólne widoki szkół, ich wnętrza, obchody szkolne, przedstawienia, obrazy i sceny z zabaw i wycieczek młodzieży, kolonii wakacyjnych, warsztatów szkolnych, kilka planów parków dla młodzieży, liczne tabele statystyczne, szczególnie Dr. Piaseckiego, Petzolda; Dra Winogrodzkiego, plany nauk tabelarycznie zestawione u nas i u obcych. Wspomniany dział najlepiej ilustruje stan i postęp naszego szkolnictwa, dlatego Zarząd uprasza i instytucye wychowawcze i prywatne osoby o jak najliczniejsze nadsyłanie dla Muzeum wszelkich zestawień statystycznych, tak liczbowo jak i plastycznie przedstawionych” (Sprawozdanie 1909: 7).

F) Rękopisy i dokumenty: 1906: akta odnoszące się do historyi szkolnictwa w Polsce, niepublikowane dotąd wykłady szkolne i uniwersyteckie i t. d. ; 1908: Liczne akta, poprzednio zgromadzone, porządkuje się. Wiele foliałów, chaotycznie zebranych, należy dopiero przejrzeć.

G) Higiena szkolna: 1906: wizerunki i modele postępowych urządzeń szkolnych; 1908: kilka tablic ilustrujących stan urządzeń higienicznych szkół, ich zalety i wady. Najlepszą z tych jest tablica Dra Eug. Piaseckiego

H) Sprawozdania roczne szkół, programy nauczania,spra­wozdania towarzystw oświatowych i zajmujących się wychowaniem burs i stowarzyszeń młodzieży: 1906: liczne sprawozdania i rozprawy


Muzeum pozyskiwało zbiory dzięki darom, przekazom i zakupom. Wsparcie finansowe na potrzeby działalnosci muzeum: Subwencje Ministerstwa Oświaty, Sejmu, osób prywatnych w tym nauczycieli; zarząd główny i koła Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, zarząd główny i koła Towarzystwa Pedagogicznego; księgarnie;

lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Austro-Węgry Galicja Wschodnia Lwów od 1914 do 1918

uwagi:

1914: ul. Gosiewskiego 4 (ob. ul. Terszakowciw, Тершаковців)


Pracownicy:

Ludomił German
Okres pracy pracownika od 1903
Okres pracy pracownika do 1903
inicjator

Henryk Kopia
Okres pracy pracownika od 1904
Okres pracy pracownika do 1905
kustosz

Stanisław Kossowski
Okres pracy pracownika od 1905
Okres pracy pracownika do 1909
kustosz

Benedykt Fuliński
Okres pracy pracownika od 1909
Okres pracy pracownika do 1911
kustosz

Franciszek Faczosa
Okres pracy pracownika od 1911
Okres pracy pracownika do 1915
kustosz

Antoni Łukasiewicz
Okres pracy pracownika od 1912
Okres pracy pracownika do 1918
dyrektor, data końcowa umowna


Zbiory:

zbiory muzealne

1903: 1 074 szt.
1904: przybyło 2 566 szt.
1905: przybyło 1 965 szt.
1906: przybyło 801 szt.
1907: przybyło 567 szt.
1908: przybyło 683 szt.
1909: 7 656 szt.
1927: 2000 okazów


1918: 16 000 tomów
1927: 24 000 tomów

Biblioteka: książki i czasopisma polski i zagraniczne; materiały statystyczne dot. polskiego szkolnictwa i polonijnych organizacji społecznych; materiały źródłowe: podręczniki pijarskie i jezuickie, korpusu kadetów w Warszawie; publikowane przez KEN i MInisterstwo Oświecenia Królestwa Kongresowego;(Głowacka: 15).

Zbiory podzielono wg działów:

A) Biblioteka

B) Modele służące do uzmysłowienia nauki: 1908: zbiór okazów dla nauki geografii; tablice technologiczne Tow. Uranii w Warszawie; preparaty zoologiczne od prof. Dra Juliana Tokarskiego ze Lwowa jego, ze współudziałem uczniów sporządzone

C) Mapy, atlasy i globusy: 1906: zawiera cenne okazy dawne, take duży zbiór map Polskich

D) Medale i pieczęcie: 1906: nieliczny zbiór odnoszący się do historii szkolnictwa polskiego

E) Obrazy, fotografie: 1906: widoki szkół, ich wnętrza i ważniejsze części, dalej fotografie obchodów szkolnych, obrazy i sceny z zabaw młodzieży, kolonii wakacyjnych, warsztatów szkolnych,posiada wielkie i piękne plany parków dla. młodzieży (Dra J ordana w Krakowie i radcy Skupniewicza w Kołomyi); 1908: “Fotografie przedstawiają ogólne widoki szkół, ich wnętrza, obchody szkolne, przedstawienia, obrazy i sceny z zabaw i wycieczek młodzieży, kolonii wakacyjnych, warsztatów szkolnych, kilka planów parków dla młodzieży, liczne tabele statystyczne, szczególnie Dr. Piaseckiego, Petzolda; Dra Winogrodzkiego, plany nauk tabelarycznie zestawione u nas i u obcych. Wspomniany dział najlepiej ilustruje stan i postęp naszego szkolnictwa, dlatego Zarząd uprasza i instytucye wychowawcze i prywatne osoby o jak najliczniejsze nadsyłanie dla Muzeum wszelkich zestawień statystycznych, tak liczbowo jak i plastycznie przedstawionych” (Sprawozdanie 1909: 7).

F) Rękopisy i dokumenty: 1906: akta odnoszące się do historyi szkolnictwa w Polsce, niepublikowane dotąd wykłady szkolne i uniwersyteckie i t. d. ; 1908: Liczne akta, poprzednio zgromadzone, porządkuje się. Wiele foliałów, chaotycznie zebranych, należy dopiero przejrzeć.

G) Higiena szkolna: 1906: wizerunki i modele postępowych urządzeń szkolnych; 1908: kilka tablic ilustrujących stan urządzeń higienicznych szkół, ich zalety i wady. Najlepszą z tych jest tablica Dra Eug. Piaseckiego

H) Sprawozdania roczne szkół, programy nauczania,spra­wozdania towarzystw oświatowych i zajmujących się wychowaniem burs i stowarzyszeń młodzieży: 1906: liczne sprawozdania i rozprawy


Muzeum pozyskiwało zbiory dzięki darom, przekazom i zakupom. Wsparcie finansowe na potrzeby działalnosci muzeum: Subwencje Ministerstwa Oświaty, Sejmu, osób prywatnych w tym nauczycieli; zarząd główny i koła Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, zarząd główny i koła Towarzystwa Pedagogicznego; księgarnie;

lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Austro-Węgry Galicja Wschodnia Lwów od 1918 do 1939

uwagi:

1918: ul. Zimorowicza 17 (ob. Dudajeva, Джохара Дудаєва); gmach Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego


Pracownicy:

Ludomił German
Okres pracy pracownika od 1903
Okres pracy pracownika do 1903
inicjator

Henryk Kopia
Okres pracy pracownika od 1904
Okres pracy pracownika do 1905
kustosz

Stanisław Kossowski
Okres pracy pracownika od 1905
Okres pracy pracownika do 1909
kustosz

Benedykt Fuliński
Okres pracy pracownika od 1909
Okres pracy pracownika do 1911
kustosz

Franciszek Faczosa
Okres pracy pracownika od 1911
Okres pracy pracownika do 1915
kustosz

Antoni Łukasiewicz
Okres pracy pracownika od 1912
Okres pracy pracownika do 1918
dyrektor, data końcowa umowna


Zbiory:

zbiory muzealne

1903: 1 074 szt.
1904: przybyło 2 566 szt.
1905: przybyło 1 965 szt.
1906: przybyło 801 szt.
1907: przybyło 567 szt.
1908: przybyło 683 szt.
1909: 7 656 szt.
1927: 2000 okazów


1918: 16 000 tomów
1927: 24 000 tomów

Biblioteka: książki i czasopisma polski i zagraniczne; materiały statystyczne dot. polskiego szkolnictwa i polonijnych organizacji społecznych; materiały źródłowe: podręczniki pijarskie i jezuickie, korpusu kadetów w Warszawie; publikowane przez KEN i MInisterstwo Oświecenia Królestwa Kongresowego;(Głowacka: 15).

Zbiory podzielono wg działów:

A) Biblioteka

B) Modele służące do uzmysłowienia nauki: 1908: zbiór okazów dla nauki geografii; tablice technologiczne Tow. Uranii w Warszawie; preparaty zoologiczne od prof. Dra Juliana Tokarskiego ze Lwowa jego, ze współudziałem uczniów sporządzone

C) Mapy, atlasy i globusy: 1906: zawiera cenne okazy dawne, take duży zbiór map Polskich

D) Medale i pieczęcie: 1906: nieliczny zbiór odnoszący się do historii szkolnictwa polskiego

E) Obrazy, fotografie: 1906: widoki szkół, ich wnętrza i ważniejsze części, dalej fotografie obchodów szkolnych, obrazy i sceny z zabaw młodzieży, kolonii wakacyjnych, warsztatów szkolnych,posiada wielkie i piękne plany parków dla. młodzieży (Dra J ordana w Krakowie i radcy Skupniewicza w Kołomyi); 1908: “Fotografie przedstawiają ogólne widoki szkół, ich wnętrza, obchody szkolne, przedstawienia, obrazy i sceny z zabaw i wycieczek młodzieży, kolonii wakacyjnych, warsztatów szkolnych, kilka planów parków dla młodzieży, liczne tabele statystyczne, szczególnie Dr. Piaseckiego, Petzolda; Dra Winogrodzkiego, plany nauk tabelarycznie zestawione u nas i u obcych. Wspomniany dział najlepiej ilustruje stan i postęp naszego szkolnictwa, dlatego Zarząd uprasza i instytucye wychowawcze i prywatne osoby o jak najliczniejsze nadsyłanie dla Muzeum wszelkich zestawień statystycznych, tak liczbowo jak i plastycznie przedstawionych” (Sprawozdanie 1909: 7).

F) Rękopisy i dokumenty: 1906: akta odnoszące się do historyi szkolnictwa w Polsce, niepublikowane dotąd wykłady szkolne i uniwersyteckie i t. d. ; 1908: Liczne akta, poprzednio zgromadzone, porządkuje się. Wiele foliałów, chaotycznie zebranych, należy dopiero przejrzeć.

G) Higiena szkolna: 1906: wizerunki i modele postępowych urządzeń szkolnych; 1908: kilka tablic ilustrujących stan urządzeń higienicznych szkół, ich zalety i wady. Najlepszą z tych jest tablica Dra Eug. Piaseckiego

H) Sprawozdania roczne szkół, programy nauczania,spra­wozdania towarzystw oświatowych i zajmujących się wychowaniem burs i stowarzyszeń młodzieży: 1906: liczne sprawozdania i rozprawy


Muzeum pozyskiwało zbiory dzięki darom, przekazom i zakupom. Wsparcie finansowe na potrzeby działalnosci muzeum: Subwencje Ministerstwa Oświaty, Sejmu, osób prywatnych w tym nauczycieli; zarząd główny i koła Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, zarząd główny i koła Towarzystwa Pedagogicznego; księgarnie;

Print Friendly, PDF & Email