Program | Programme: do pobrania-download [pdf]

Abstrakty | Summaries: do pobrania – download [pdf]


CZWARTEK, 14. listopada | THURSDAY, 14 November

9:00-10:00 – Rejestracja uczestników | Registration of participants
10:00-10:30 – Rozpoczęcie Konferencji | Opening Ceremony

10:30-11:30

Tomasz F. de Rosset „Muzealna mapa pamięci Rzeczypospolitej” | „The map of Polish museums”
Michał F. Woźniak „Towarzystwa naukowe i ich zbiory muzealne na ziemiach zaboru  pruskiego” | „Scientific societies and their museum collections on the Prussian part of partitioned Poland”
Piotr Birecki „Problem „nieistnienia” muzeów protestanckich” | „The issue of ‘non-existence’
of Protestant museums”

11:30-12:00 – PRZERWA KAWOWA | COFFEE BREAK

12:00-13:30 – Kamila Kłudkiewicz „Konstruowanie niemieckiej pamięci – działalność Kaiser-Friedrich Museum” | “Constructing German memory – Kaiser-Friedrish Museum’s activities”
Łukasz Bukowiecki „Polska wyobraźnia muzealna u schyłku ery imperiów – dwa przypadki warszawskie” | “Polish museum imagination at a decline of the age of empires – two Warsaw cases”
13:00-13:30 – Katarzyna Mączewska „Założenia warszawskiego Archiwum Ikonograficznego do historii  kultury polskiej – ich realizacja a rzeczywistość przez pierwsze lata funkcjonowania” | „Assumptions for the Polish  cultural history of the Iconographic Archive in Warsaw – their implementation and the reality during initial years of operation ”

13:30-14:30 – PRZERWA NA LUNCH / LUNCH

14:30-15:00 – Anna Ziemlewska „Wilanów jest nieustającą wystawą” | “Wilanów is a everlasting exhibition”
16:00-16:30 – Sławomir Majoch „Berło Mendoga. Muzea a kształtowanie się pamięci narodowych w porozbiorowej Litwie” | „Museums vs. shaping national memories in post-partition Lithuania”
15:30-16:00 – Henrika Ilgiewicz „Zbiory muzealne wileńskich towarzystw naukowych na początku XX wieku” | „Museum collections of Vilnius scientific societies at the beginning of 20th century”
16:30-17:00 – Małgorzata Wawrzak „Muzea „ziemi swojej”. Reprezentacja prowincji jako wyraz tożsamości narodowej” | „Museums of “the common land”. Provincial representation as an expression of national identity”


18:00-19:00 – PROMOCJA KSIĄŻKI | PROMOTION OF BOOK
Józef Poklewski – Studia z historii sztuki i kultury wileńskiej lat 1900 – 1945  Józef Poklewski – Studia z historii sztuki i kultury wileńskiej lat 1900-1945
Sala Mieszczańska, Ratusz Staromiejski, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Stary Rynek 1, Mieszczańska | Hall, The Old Town Hall, District Museum in Torun, Stary Rynek 1.


 

PIĄTEK, 15. listopada | FRIDAY, 15 November 

9:00-9:30 – Magdalena Zych, „Syberyjskie lustro. O czym pozwala pamiętać XIX-wieczna kolekcja syberyjska” | „Siberian mirror. What does the 20th century Siberian collection of Ethnographic Museum in Krakow allow us
to remember?”
9:30-10:00 – Małgorzata Baka „Muzeum pogranicza kultur – Galicja” | “Museum of the blend of cultures – Galicia”
10:00-10:30 – Swiatoslaw Tersky „Kolekcje muzeów ukraińskich we Lwowie w XIX i na początku XX wieku:  od starożytności archeologicznych i kościelnych po zabytki ruchów społecznych i kulturowych” | „Ukrainian
Museums’ collections in Lviv in the 19th century and the beginning of the 20th century: from the archaeological antiquity
to monuments of social and cultural movements”
10:30-11:00 – Julia Kapłun “Pamięć w Żytomierskim muzeum okręgowym” o miejscowym muzealnictwie  z okresu przed I wojną światową | “Memory at the District Museum in Zhytomyr – on local museums during the period
prior the First World War”

11:30-12:00 – PRZERWA KAWOWA | COFFEE BREAK

12:00-12:30 – Tatjana Zaharova „Książka zabytków muzeów witebskich z końca XIX wieku w zbiorach  Biblioteki Narodowej Białorusi” | „The book of Vitebsk museums’ monuments from the late 19th century in the National
Library of Belarus’ collections”
12:30-13:00 – Wjaczesław Michajłowicz Kotkow, „Muzea pułkowe” | „Regimental museums”
13:00-13:30 – Dariusz Dąbrowski „Pamięć wyparta. O rosyjskich muzeach na ziemiach polskich” | „Memory  repressed. On Russian museums on Polish territory”

13:30-14:30 – PRZERWA NA LUNCH / LUNCH

14:30-15:00 – Ewelina Bednarz Doiczmanowa „Muzea kościelne – między patriotyzmem a religijnością.  Różnice i podobieństwa w dobie odmiennych praw” | „Church museums – between patriotism and religiousness.
Differences and similarities in view of disparate laws”
15:00-15:30 – Alicja Saar-Kozłowska „Muzea medyczne a pamięć“ | „Medical museums vs. memory”
15:30-16:00 – Aldona Tołysz “Drogi ku polskiej tożsamości – Muzeum Przemysłu i Rolnictwa oraz Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej” | “Ways towards Polish identity – Museum of Crafts and Applied Arts”

16:00 – 16:30 – PRZERWA KAWOWA | COFFEE BREAK

16:30-17:00 –Milena Woźniak-Koch „Kolekcjoner i muzeum. Warszawscy kolekcjonerzy przełomu XIX  i XX wieku oraz ich wizja muzealnictwa” | „Collector and the museum. Warsaw collectors of 19th and 20th century
and their vision of museology”
17:00-17:30 – Ewa Gizińska „Muzeum Krajoznawcze Towarzystwa Naukowego Płockiego” | „Regional Museum of Plock Scientific Society”
17:30-18:00 – Anna Kornelia Jędrzejewska „Toruńskie pierniki i kolekcje form piernikarskich w świetle zmian politycznych w okresie od XVII wieku do współczesności” | „Torun gingerbreads and the gingerbread moulds
collection in the light of political changes from the period of 17th century to the contemporary times”

18:00 – Zamknięcie sesji | Closing remarks


SOBOTA, 16. listopada | SATURDAY, 16 November

11:00-13:00 – Toruń – miasto pogranicza; zwiedzanie Starego Miasta oraz Bydgoskiego Przedmieścia  (dla chętnych) | Torun – the city of the borderline; sightseeing the Old Town and Bydgoskie Przedmieście street (optional).


 

Print Friendly, PDF & Email