dr hab. Tomasz de Rosset, prof. UMK 
Kierownik projektu | @-mail | tel. 56 611 38 19

Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych UMK (Konserwatorstwo i Muzealnictwo, 1985). Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce uzyskał na Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, temat rozprawy: Andrzej Mniszech (1823/24 – 1905): działalność kolekcjonerska na tle poglądów francuskiej krytyki artystycznej XIX wieku (1995). Od 2006 r. doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce; temat rozprawy: Polskie kolekcje i zbiory artystyczne we Francji w latach 1795-1919: między „skarbnicą narodową” a galerią sztuki (Toruń, Wydawnictwo UMK, 2005). Od 2010 r. profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.


Małgorzata Baka – koordynatorka projektu, specjalistka [mb] | @-mail | tel. 695 297 142
Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziału Sztuk Pięknych. Praca magisterska Afrykańska kolekcja Aleksandra Wernera z Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu. Przyczynek do badań nad formą i funkcją sztuki afrykańskiej w kontekście zbiorów muzealnych napisana pod kierunkiem prof. Jerzego Malinowskiego. Obecnie doktorantka w dziedzinie Nauk o sztuce, w Zakładzie Muzealnictwa. Realizowana praca doktorska pt. Polskie kolekcjonerstwo afrykanistyczne po II wojnie światowej, pisana pod kierunkiem dr. hab. Tomasza F. de Rosseta, prof. UMK.
W ramach projektu zajmuje się problematyką zastosowania narzędzi cyfrowych do badań muzeologicznych, historią muzeów przyszkolnych i uniwersyteckich; prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznej Małopolski oraz kwerendy badawcze w archiwach i muzeach obecnych Niemiec. Koordynuje prace zespołu ds. narzędzi cyfrowych dla badań muzealnych.

Ewelina Bednarz Doiczmanowa – asystentka projektu, specjalistka [ebd] | @-mail | tel. 56 611 38 19
Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  Praca magisterska pt. Typologia przedstawień kobiecych we współczesnej sztuce kobiet w Indiach napisana pod kierunkiem dr Doroty Kamińskiej-Jones. Od 2015 roku doktorantka w dziedzinie Nauk o sztuce w Zakładzie Muzealnictwa. Realizowana praca doktorska: Malarstwo marynistyczne XVI-XVIII wieku w zbiorach polskich, przygotowywana jest pod kierunkiem dr. Lecha Brusewicza oraz dr. hab. Tomasza F. de Rosseta, prof. UMK.
W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznej Małopolski, Wielkopolski, Mazowsza i Pomorza; zajmuje się XIX-wiecznymi kolekcjami prywatnymi udostępnianymi publiczne na Pomorzu.

Aldona Tołysz – specjalistka [ato] | @-mail
Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo). Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. hab. Tomasza F. de Rosseta prof. UMK, pt. Sztuka współczesna we współczesnym muzeumPolskie zbiory publiczne otrzymała wyróżnienie imienia prof. Jerzego Frycza. Absolwentka Podyplomowego Studium Muzealniczego na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie doktorantka w dziedzinie Nauk o sztuce, w Zakładzie Muzealnictwa. Praca doktorska dotycząca kolekcjonerstwa sztuki nowoczesnej w Polsce, Czechach i na Słowacji, przygotowywana jest pod kierunkiem dr. hab. Tomasza F. de Rosseta, prof. UMK.
W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Marcin Walentynowicz – specjalista-informatyk |

Małgorzata Wawrzak – specjalistka [mw]  | @-mail | tel. 56 611 38 20
Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK – kierunek Konserwatorstwo i Muzealnictwo. Praca magisterska pt. Klasztor kartuzów w Kartuzach, napisana pod kierunkiem prof. Mariana Kutznera. Od 2010 roku sekretarz Stowarzyszenia Przyjaciół Wydziału Sztuk Pięknych.
W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznej Małopolski.

dr hab. Michał Woźniak, prof. UMK – specjalista | @-mail
Absolwent historii sztuki UMK w Toruniu. W latach 1971-1976 odbył studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1986 r. otrzymał tytuł doktora nauk o sztuce za pracę Toruńskie monstrancje promieniste, napisaną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Wydziale Historycznym. W latach 1987-1990 pełnił stanowisko starszego kustosza, a następnie w latach 1990-2000 był dyrektorem Muzeum Okręgowego w Toruniu. W latach 2000-2007 został kuratorem ds. badań i zbiorów artystycznych w Muzeum Zamkowym w Malborku. Od 2007 r. jest dyrektorem Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Jest wykładowcą w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Doktor habilitowany: Instytut Sztuki PAN, Złotnictwo sakralne Prus Królewskich, 2013. Profesor nadzwyczajny: Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, 2014.
W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznej Wielkopolski; jest koordynatorem przygotowywanej „Antologii tekstów programowych wczesnych instytucji muzealnych”.