Kolekcjoner, przyrodnik, autor publikacji z dziedziny muzealnictwa i entomologii. W latach 1888-1892 kierował budową mostów kolejowych przy rozbudowie linii galicyjskich. Prowadził badania entomologiczne zwłaszcza nad fauną chrząszczy Beskidu Sądeckiego i doliny Popradu. Pracował społecznie przy uporządkowaniu Muzeum Komisji Fizjograficznej AU. Delegat Sekcji Zoologicznej do Zarządu Muzealnego, opracował pierwszy regulamin Muzeum (1895). Zwolennik utworzenia ogólnokrajowego muzeum przyrodniczego, autor broszur W sprawie krajowego Muzeum przyrodniczego (Kr. 1910) i Program Muzeum i projekt regulaminu muzealnego (Kr. 1912). Zgromadził kolekcję ok. 250 tyś gat. owadów. Po 1945 roku spadkobiercy przekazali kolekcje z dokumentacją (ok. 1750 stron rękopisu) do Muzeum Fizjograficznego PAU (obecnie Inst. Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN).

Na temat Stobieckiego zob. m.in.

hasło: Stefan Stobiecki, Polski Słownik Biograficzny

Na fotografii Stefan Stobiecki, ze zbiorów Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie

[ato]

Dodaj komentarz