Kraków, Muzeum Anatomii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (1871)

„Muzea anatomiczne nie są po to tylko sporządzone, ażeby ciekawa publiczność je oglądała. Zadaniem muzeów jest, ażeby uczniowie medycyny lub doktorzy możebnie dokładne wiadomości o budowie ciała ludzkiego otrzymywali. Anatomia z książek na pamięć nauczana niewiele jest warta.” – to słowa twórcy Muzeum Anatomii UJ w Krakowie, prof. Ludwika Teichmanna.. Z początkiem XIX wieku przywożono…

Warszawa, zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1818-1832): Gabinet Fizyczny

Gabinet Fizyczny był zbiorem o charakterze muzealnym tworzonym w ramach Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. W jego zbiorach znalazły się przyrządy, urządzenia i aparatura fizyczna, nabywana głównie we Francji i w Londynie. Za twórcę Gabinetu uważa się Józefa Karola Skrodzkiego (1787-1832) fizyka, zoologa, profesora i rektora Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego, członka Towarzystwa Królewskiego Przyjaciół Nauk w Warszawie. Narzędzia…

Warszawa, zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1869-1915): Gabinet Odlewów Gipsowych

Gabinet Odlewów Gipsowych był zbiorem o charakterze muzealnym tworzonym w ramach Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. W jego zbiorach znalazły się najprawdopodobniej okazy o charakterze dydaktycznym [?]. Gabinet odlewów gipsowych przy Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim znajdował się w budynku muzealnym, sąsiadującym z Gabinetem Zoologicznym. Poważną trudnością w gromadzeniu zbiorów były niewielkie środki finansowe, które nie pozwalały na właściwe…

Warszawa, zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1869-1915): Gabinet archeologiczny

Gabinet archeologiczny Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskie był kontynuatorem Gabinetu starożytnych osobliwości, działającym przy Królewskim Uniwersytecie Warszawskim, które po 1832 roku trafiły pod zarząd Dyrekcji Gabinetów Naukowych Warszawskiego Okręgu Naukowego a następnie trafiły do Muzeum Starożytności przy uniwersytecie. Do 1869 roku zbiory wzbogacane były o okazy odnajdywane w czasie prowadzonych prac budowlanych. W ten sposób do zbioru…

Warszawa zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1869-1915): Gabinet Mineralogiczny

Gabinet Mineralogiczny został przejęty po zbiorach Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. W jego zbiorach znalazły się minerały, skamieniałości i okazy polskie i zagraniczne, a także narzędzia do eksploracji i badań. Zbiory tworzone były poprzez zakupy, dary i przekazy, w niewielkim stopniu ekspedycje. Za uporządkowanie kolekcji Gabinetu odpowiedzialny był  geolog Marek Antoni Pawłowicz (1789–1830), a następnie Antoni Wałecki…

Warszawa, zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1869-1915): Muzeum Starożytności Słowiańskich Hipolita Skimborowicza

Muzeum Starożytności zostało założone w 1869 roku przy Szkole Głównej Warszawskiej z inicjatywy Hipolita Skimborowicza (1815-1880) pisarza, publicysty, redaktora kilku czasopism, pracownika Biblioteki Uniwersyteckiej. Podstawą jego zbiorów stały się „różne zabytki historycznoarcheologiczne” zdeponowane w Gabinecie Zoologicznym, a stanowiące kolekcję Gabinetu starożytnych osobliwości Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Muzeum zajmowało cztery pomieszczenia na parterze Pałacu Kazimierzowskiego, w lokalu…

Warszawa, zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1818-1832): Gabinet Odlewów Gipsowych

Kolekcja odlewów gipsowych ze zbiorów Stanisława Augusta Poniatowskiego, znajdująca się w posiadaniu jego spadkobierców (ks. Józefa Poniatowskiego) została zakupiona z inicjatywy Izby edukacyjnej (1809). Zgoda na zakup została wyrażona w 1810 roku a do 1811 roku przekazano należną kwotę (27 000 złp). Zbiory umieszczone zostały w salach malarni na Zamku Królewskim, jednak zły stan techniczny pomieszczeń…

Warszawa, zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1818-1832): Gabinet Starożytnych Osobliwości

W 1818 roku do zbiorów Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego zostały przekazane dwa naczynia ceramiczne z okresu kultury łużyckiej z cmentarzyska p. Turkiem, odkryte w czasie poszukiwań kamienia do budowy szos, przez kapitana Ludwika Heimlera z przeznaczeniem do „gabinetu uniwersytetu królewskiego warszawskiego”. Faktycznym początkiem Gabinetu starożytnych osobliwości był jednak rok 1821, kiedy Komisja Rządowa WRiOP zdecydowała o…

Warszawa, zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1818-1832): Gabinet Rycin

Gabinet Rycin powstał w 1818 roku i był jednostką podległą Bibliotece uniwersyteckiej. Podstawą zbiorów Gabinetu była kolekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego, zakupiona od sukcesorów ks. Józefa Poniatowskiego (1818) z inicjatywy Stanisława Kostki Potockiego. Celem Potockiego było stworzenie zbioru o europejskim poziomie, z tego względu przekazał do Gabinetu cześć własnych zbiorów graficznych (w latach 1818, 1820, 1821).…

Warszawa, zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1869-1915): Gabinet Numizmatyczny

W 1832 roku Gabinet Numizmatyczny Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego został wywieziony do Petersburga. Zbiory numizmatyczne zaczęto gromadzić ponownie w 1834 roku przy Bibliotece Rządowej (od 1840 Bibliotece Okręgu Naukowego Warszawskiego). Organizacją kolekcji zajmowali się pracownicy Biblioteki. Zbiory numizmatyczne powiększały się dzięki darom, przekazom, głównie Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego i osób prywatnych, w…